Monday, 15/08/2022 - 04:03|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng đợt thi đua 4 - tổng kết năm học 2021-2022

Đặc biệt lưu ý về bệnh hô hấp ở trẻ khi giao mùa

Cơ thể trẻ không kịp thích nghi dễ mắc nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm họng, viêm tiểu phế quản…

Cơ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhông/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkịp/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthích/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnghi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdễ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmắc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđặc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbiệt/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvề/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđường/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghô/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghấp/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhư/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgviêm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphổi,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgviêm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghọng,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgviêm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtiểu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphế/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgquản…

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Đầu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtháng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg10,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđợt/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggió/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmùa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđông/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbắc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđầu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtiên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtràn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvề/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhiến/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthời/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtiết/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthay/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđổi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđột/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngột./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgNhiệt/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđộ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvề/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđêm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthấp,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhưng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgban/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngày,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvào/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbuổi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrưa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgrất/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnắng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnóng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhô/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghanh./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgCơ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhông/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkịp/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthích/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnghi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdễ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmắc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđặc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbiệt/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvề/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđường/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghô/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghấp/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhư/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgviêm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphổi,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgviêm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghọng, viêm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtiểu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphế/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgquản

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Cẩn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthận/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbiến/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchứng

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Đây/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđang/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggiai/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđoạn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđỉnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđiểm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcủa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghô/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghấp/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgở/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgem./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgRất/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmắc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcác/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtriệu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchứng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhư/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgho,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsốt,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsốt/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvi-rút…/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghệ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmiễn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdịch/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchưa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghoàn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthiện,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsức/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđề/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkháng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgyếu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmật/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđộ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhuẩn,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvi-rút/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtăng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhanh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrong/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhông/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhí./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgCó/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchỉ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbị viêm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphổi,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvào/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgviện/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrị/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmột/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtuần,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsau/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhám/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglại/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđã/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbị/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgviêm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtiểu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphế/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgquản/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphổi./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgNếu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbố/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmẹ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhông/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkịp/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthời/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđưa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrị/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghoặc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtự/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchữa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhông/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđúng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcách,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcủa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcó/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbị/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbiến/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchứng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgrất/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnguy/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghiểm.

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Theo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgPGS.TS.Nguyễn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgTiến/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgDũng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg-/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgTrưởng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhoa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgNhi,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgviện/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBạch/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgMai,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmỗi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngày,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgviện/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphải/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtiếp/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhận/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrị/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg70-80/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđến/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrị/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcác/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvề/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghô/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghấp./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgNguyên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhân/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggây/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchủ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgyếu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthời/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtiết/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthay/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđổi./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgHiện/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtại,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhoa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgNhi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcủa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgviện/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđang/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgquá/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtải/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcả/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhám/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglẫn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggiường/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBS.Dũng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbiết.

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Có/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrường/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghợp/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchỉ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbị/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhẹ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhưng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbố/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmẹ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtự/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmua/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthuốc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpguống/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhiến/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcó/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcác/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtriệu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchứng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnặng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghơn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhư/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgho,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsốt,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnôn,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhông/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchịu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgăn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpguống./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgKết/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgquả/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchuẩn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđoán/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđã/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbị/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgviêm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphế/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgquản./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgVới/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkiểu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthời/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtiết/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnày,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbố/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmẹ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphải/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđặc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbiệt/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglưu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgý/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggiữ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsức/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhỏe/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgNếu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcó/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcác/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdấu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghiệu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhư/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgho,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhò/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhè/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhó/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthở,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthở/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhanh,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmệt/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmỏi, biếng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgăn thì/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbố/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmẹ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphải/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđưa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđến/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgviện/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhám/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngay/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtránh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtự/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchữa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgở/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcó/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggây/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbiến/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchứng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnguy/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghiểm.

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Ảnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgminh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghọa:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgNguồn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgInternet

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Chăm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsóc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbị/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđường/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghô/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghấp

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

ThS.Vũ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgThị/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgTuyết/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgMai/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg-/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgThạc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsĩ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgy/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtế/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcông/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcộng,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbác/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsĩ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhoa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg-/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBộ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgY/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtế/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbiết:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgKhi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbị/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmắc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcác/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghô/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghấp,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgviệc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchăm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsóc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgrất/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgquan/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrọng,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcó/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgrút/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngắn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthời/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggian/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhỏi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgNgoài/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgviệc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdùng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthuốc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtheo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđơn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcủa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbác/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsĩ,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcha/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmẹ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcần/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchú/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgý:

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

-/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgCho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđược/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgăn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpguống/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđầy/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđủ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchất/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdinh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdưỡng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg(không/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkiêng).

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

-/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgNếu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchán/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgăn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcó/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthay/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđổi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthực/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđơn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg(nhưng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvẫn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđảm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbảo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđủ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdinh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdưỡng)/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchia/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhỏ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbữa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgăn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ.

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

-/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgNên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgăn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthức/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgăn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgloãng./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgNếu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcòn bú/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmẹ thì/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtăng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcường/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbú.

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

-/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgTrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđược/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpguống/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnước/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg(có/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdùng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgoresol/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbù/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnước)/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgăn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthêm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghoa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgquả.

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

-/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgHút/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmũi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvệ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsinh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmũi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbằng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnước/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmuối/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsinh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglý/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghàng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngày.

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

-/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgNên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgở/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphòng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsạch/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsẽ,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthoáng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmát,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgyên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtĩnh,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgít/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgánh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsáng.

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

-/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgCho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmặc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđủ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgấm,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtránh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmặc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgquần/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgáo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgquá/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglàm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgra/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmồ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghôi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcó/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglàm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnặng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthêm.

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

-/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgNgười/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchăm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsóc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcũng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthường/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgxuyên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvệ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsinh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđôi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtay/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchăm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsóc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg(rửa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtay/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthường/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgxuyên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbằng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgxà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphòng),/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtuyệt/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđối/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhông/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghút/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthuốc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglá/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrong/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphòng.

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Phòng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghô/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghấp/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Tuy/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgrất/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdễ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbị/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmắc bệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghô/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghấp với/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkiểu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthời/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtiết/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnày,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhưng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgviệc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphòng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhông/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhó./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBố/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmẹ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđảm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbảo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthân/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhiệt/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthoáng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmát/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgban/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngày,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgấm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgáp/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgban/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđêm./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgGiữ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvệ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsinh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsạch/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsẽ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgrất/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgquan/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrọng,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcả/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcả/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggia/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđình.

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Bố/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmẹ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcần/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtránh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtiếp/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgxúc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvới/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhững/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngười/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđang/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmắc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtránh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglây/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhiễm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhững/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvùng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhông/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhí/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđộc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghại,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgô/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhiễm./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgNgoài/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgra,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtiêm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchủng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphòng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbệnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhông/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthiếu.

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgTác/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggiả:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgadmin/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 46
Tháng 08 : 1.114
Năm 2022 : 17.306