Monday, 08/08/2022 - 16:38|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng đợt thi đua 4 - tổng kết năm học 2021-2022

Giúp trẻ có kỹ năng tự đi vệ sinh

Kỹ năng tự đi vệ sinh là một trong những kỹ năng khó dạy nhất vì nó đòi hỏi ở trẻ sự nhận biết về các tác nhân kích thích nội tại ( VD: Đầy bọng đái, đau bụng muốn đi cầu, cảm giác khó chịu khi bị dơ bẩn…) và vì nó bao gồm nhiều kỹ năng liên quan.

Kỹ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnăng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtự/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgmột/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrong/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhững/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkỹ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnăng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgdạy/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhất/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvì/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđòi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghỏi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgở/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsự/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhận/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgbiết/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvề/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcác/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtác/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhân/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkích/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthích/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnội/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtại/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg(/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgVD:/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgĐầy/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgbọng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđái,/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđau/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgbụng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgmuốn/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcầu,/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcảm/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpggiác/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgchịu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgbị/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgdơ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgbẩn…)/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvì/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgbao/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpggồm/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhiều/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkỹ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnăng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgliên/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgquan.
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgTrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgphải/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg3/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđiều/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkiện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđể/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghọc/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkỹ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnăng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtự/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcầu./upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgCác/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđiều/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkiện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnày/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgphụ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthuộc/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglẫn/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhau/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgliên/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgquan/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtới/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsự/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgphát/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtriển/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglý/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcủa/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ,/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđặc/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgbiệt/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsự/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrưởng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthành/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcủa/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthống/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthần/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrung/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgương/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcác/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcơ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđiều/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgchỉnh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsự/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgco/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthắt/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgphục/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvụ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgquá/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrình/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthải/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgchất/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcủa/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcơ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthể./upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgBa/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđiều/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkiện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglà:
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg–/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgSự/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgổn/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđịnh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrong/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcơ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgchế/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthải/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgchất/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcủa/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcơ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthể/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg(/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgCơ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgchế/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtiểu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtiện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđại/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtiện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg)
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg–/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgKhoảng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcách/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthời/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpggian/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtiểu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtiện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtừ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgmột/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđến/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghai/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtiếng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgmột/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgngày.
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg–/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgTuổi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđời/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtừ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghai/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtuổi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrở/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglên.
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgĐể/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthể/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgdạy/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtự/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhả/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnăng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthông/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthường/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrải/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgqua/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcác/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgbước/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsau:
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg*/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgBước/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđầu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtiên/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglàm/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgquen/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvới/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglịch/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh:
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgTrước/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtiên/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthể/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgquan/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsát/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhận/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthấy/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgbiểu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghiện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgchứng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtỏ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcầu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh,/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtheo/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgdõi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhoảng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcách/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthời/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpggian/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcầu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcho/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh./upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgSau/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglên/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgmột/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglịch/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcho/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgphù/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghợp/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvới/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcầu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcủa/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ./upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgBám/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsát/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglịch/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđã/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglên,/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthể/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgbước/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđầu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcần/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgdẫn/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgdắt/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghoặc/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhắc/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhở/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtạo/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgphản/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgxạ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđiều/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkiện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcho/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgviệc/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđúng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglịch./upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgVà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgluôn/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsử/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgdụng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghình/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgảnh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkết/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghợp/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglời/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnói/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcử/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgchỉ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgphù/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghợp/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvới/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcầu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcủa/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđể/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpggiúp/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghiểu.

/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg

VD: –/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgCầm/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtay/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgchỉ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvào/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg“chim”/”đít”/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcủa/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnói/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg“tè/ị”/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvào/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhững/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglần/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtiếp/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtheo/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtập/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcho/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtự/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcởi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgquần/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg–/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgNếu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđược/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghình/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgảnh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpggiao/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtiếp/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg“hình/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgbồn/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcầu”,/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthể/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcho/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsử/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgdụng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghình/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgảnh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg(lấy/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghình/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgảnh)/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgmuốn/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg+/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgluôn/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgluôn/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkết/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghợp/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglời/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnói
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg–/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgThực/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghiện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhiều/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglần,/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglặp/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglặp/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglại
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg–/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgPhải/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhen/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcon/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcon/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg1/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsố/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgbiểu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghiện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtốt/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhư:/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtự/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvào/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh,/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghoặc/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgchỉ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtay/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđể/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthể/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghiện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcầu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg*/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgBước/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthứ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghai/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhằm/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpggiúp/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthể/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthực/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghiện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkỹ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnăng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđộc/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglập.
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgỞ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgbước/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnày/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpggiáo/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgviên/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcần/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgdạy/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcho/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhận/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthức/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgmình/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgphải/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgphải/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgphân/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgbiệt/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđược/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgbiểu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghiện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhác/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhau/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcủa/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgviệc/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtiểu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtiện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđại/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtiện./upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgTrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthể/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnói/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvới/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgmột/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgai/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghoặc/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgra/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgdấu,/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgký/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghiệu,/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgdử/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgdụng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghình/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgảnh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpggiao/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtiếp/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđể/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthể/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghiện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgmuốn/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghoặc/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgxin/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgphép/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh./upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgKhi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđưa/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgra/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgdấu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghiệu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhư/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvậy/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcần/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhen/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhanh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgchóng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđưa/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvào/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh./upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgTùy/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvào/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcầu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcủa/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg(/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtiểu/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtiện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghay/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđại/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtiện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg)/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgmà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpggiáo/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgviên/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkết/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghợp/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgdạy/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcác/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkỹ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnăng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtương/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgứng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg(ví/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgdụ:/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcon/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrai:/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgmuốn/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtè/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthì/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkéo/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgquần/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgxuống/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhỏi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgbộ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgphận/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgdục/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđứng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđể/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtiểu,/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsau/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkéo/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgquần/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglên/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg-> dội/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcầu,/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgrửa/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtay)
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg*/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgBước/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcuối/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcùng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglúc/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthể/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgthực/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghiện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkỹ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnăng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgmột/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcách/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđộc/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglập.
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgTrong/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpggiai/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđoạn/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnày/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpggiáo/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgviên/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsẽ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpggiảm/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgdần/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsự/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrợ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpggiúp/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcủa/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgmình/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđối/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvới/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgluôn/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđộng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgviên,/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhen/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhích/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgmỗi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtự/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpglập/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđược/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgmột/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpghành/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđộng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkỹ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnăng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnào/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđó/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcủa/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgquá/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrình/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh.
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg*/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgCác/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkỹ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnăng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtự/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcần/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgluyện/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtập/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcho/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgCPTTT/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgmầm/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnon.
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg–/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgCách/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpggọi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgmuốn/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh.
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg–/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgĐi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcần/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgngười/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgtrợ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpggiúp.
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg–/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgTự/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgđi/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgkhông/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcần/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpggiúp.
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg–/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgSử/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgdụng/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgnhà/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgvệ/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgsinh/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcông/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgcộng.

/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg
/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgTác/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpggiả:/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpgadmin/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg/upload/s/20171201/33eb9806c5323cb2fcc6360ab39aa571_.jpg
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 46
Hôm qua : 34
Tháng 08 : 473
Năm 2022 : 16.665