Thursday, 30/11/2023 - 11:28|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 - 20/11/2022)

Báo cáo sơ kết thi đua đợt 4, kỳ 2, cả năm

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2

 

Số:       /BC-TĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

 

TT Hùng Sơn, ngày 21 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO

SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT IV, HỌC KỲ 2 VÀ CẢ NĂM

 

 

I. NHỮNG SỐ LIỆU CƠ BẢN:

1.Tình hình đội ngũ CBGV, CNV trong trường:

- Tổng số CNVC LĐ: 33

- Tổng số CBGV trong biên chế: 22;

- Tổng số CBGV ngoài biên chế: 11;

Trong đó nữ: 33.

Trong đó nữ: 22

Trong đó nữ: 11

2. Công tác phát triển Đảng:

- Tổng số đảng viên: 16;

Trong đó nữ: 16

- Số đảng viên được kết nạp là: 2

3. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

- Số CBGV đang theo học các lớp nâng chuẩn và trên chuẩn là: 1 người

- Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị:

+ Đã tốt nghiệp trung cấp chính trị hiện có: 5 đ/c.

+ Đang theo học trung cấp chính trị hiện có: 0 đ/c.

- Đang theo học lớp QLGD: 0 đ/c

4. Tổ chức công đoàn:

- Tổng số đoàn viên công đoàn: 33 Trong đó:  Nữ: 33 đ/c.

- Trình độ chuyên môn: Đại học: 23 đ/c; Cao đẳng: 5 đ/c; Trung cấp: 5đ/c  

- Trình độ chính trị: Cao cấp: 0   Trung cấp: 05

- Cán bộ quản lý: 3    Nữ: 3

- Đảng viên: 16          Nữ: 16

II. PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:

1. Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

- 100% CBGVNV thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, thường xuyên học tập tích cực để bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác, đời sống, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những giải pháp phù hợp giúp đỡ nhau cùng nhau phát triển trong các tổ chuyên môn trong nhà trường.

2. Phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

- Đầu năm học nhà trường triển khai tới 100% cán bộ giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện tốt phong trào, có lồng ghép nội dung vào các cuộc vận động;

- Nhà trường tích cực tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức đoàn thể để tăng cường công tác tuyên truyền.

- Khuôn viên nhà trường xanh - sạch - đẹp;

- Huy động được sự tham gia của cộng đồng để thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

- 100% các lớp sáng tạo trong việc tạo môi trường nhóm lớp thân thiện với trẻ, an toàn, lành mạnh.

- Tổ chức tốt, ngày lễ, ngày hội Tết thiếu nhi 1/6”, Tổng kết năm học” kết hợp biểu diễn các bài hát về trẻ em, trường mầm non.

- 100% cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường đoàn kết, có ý thức giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ.

- Giáo viên luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3. Cuộc vận động Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

- 100% CBGVNV không vi phạm chính sách pháp luật, quy định về đạo đức nhà giáo, có ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, yên tâm công tác,đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp. Tham gia các hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều đổi mới sáng tạo, linh hoạt trong chuyên môn.

- 100% giáo viên được đánh giá về hồ sơ sổ sách, trang trí lớp, làm đồ dùng đồ chơi, thao giảng đợt 4 và đánh giá xếp loại thi đua đợt 4, học kỳ 2 và cả năm.

* Kết quả như sau:

+ Thao giảng 26/26 đ/c; xếp loại tốt: 26đ/c, xếp loại khá: 0 đ/c

+ Đồ dùng đồ chơi 26 bộ : Xếp loại A: 26.

+ Trang trí: 10/12 lớp xếp loại A; 2 lớp xếp loại B.

+ Kiểm tra chéo hồ sơ sổ sách: 26 bộ; Xếp loại tốt: 26; Xếp loại khá: 0

*Công tác kế hoạch hoá gia đình:

- Số CBGV sinh con thứ 3: 0 Đ/C

*Công tác thi đua:

- Số CBGV viết và nội sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện: 4đ/c

- Bình xét danh hiệu lao động tiên tiến: 27 đ/c; CSTĐ: 4 đ/c

- Đạt  “Giỏi việc trường - đảm việc nhà”: 18 đ/c

- Tổng kết công tác thi đua năm học 2020 - 2021

III.  VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG:

BCH kết hợp với công đoàn thực hiện tốt việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách và pháp luật lao động. Thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.

Tổ chức lồng ghép kỷ niện ngày sinh nhật Bác, tết thiếu nhi 1/6 cho trẻ, tới toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến CBCNV: 100 cán bộ, giáo viên nhân viên của nhà trường được tham gia đóng bảo hiển XH và bảo hiểm Ytế, vận động 100% tham gia đóng bảo hiểm thân thể. Xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương thường xuyên, thâm niên nhà giáo cho 100% CNVCLĐ đến niên hạn, đảm bảo đúng chế độ, đúng quy trình.

*Thực hiện các quy chế:

100% CBGVNV thực hiện đầy đủ các quy chế trong nhà trường và không xảy ra vi phạm.

- Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Quy chế thi đua khen thưởng.

- Quy chế thực hiệndân chủ.                

- Quy chế phối hợp giữa nhà trường và công đoàn.

- Quy chế hoạt động của ban chấp hành công đoàn.

KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA ĐỢT 4, HỌC KỲ 2 VÀ CẢ NĂM.

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

XẾP LOẠI

GHI CHÚ

ĐỢT IV

HK 2

CẢ NĂM

 

1

Vũ Thị Thủy

Hiệu trưởng

A

A

A

 

2

Nguyễn Thị Vui

Phó hiệu trưởng

A

A

A

 

3

Mai Thị Linh

Phó hiệu trưởng

A

A

A

 

4

Nguyễn Thị Thu

Giáo viên

A

A

A

 

5

Vũ Thị Hoài Thương

Giáo viên

A

A

A

 

6

Vũ Thị Nhung

Giáo viên

A

A

A

 

7

Trần Thị Hương

Giáo viên

A

A

A

 

8

Trần Thị Nguyệt

Giáo viên

A

A

A

 

9

Nguyễn Thị Quỳnh

Giáo viên

A

A

A

 

10

Trần Thị Út

Giáo viên

A

A

A

 

11

Nguyễn Thị Dự

Giáo viên

A

A

A

 

12

Lý Thu Huyền

Giáo viên

A

A

A

 

13

Hà Thị Hoài

Giáo viên

A

A

A

 

14

Nguyễn Thị Liên

Giáo viên

A

A

A

 

15

Nguyễn Thị Linh

Giáo viên

A

A

A

 

16

Phạm Thị Thúy

Giáo viên

A

A

A

 

17

Phan Thị Hạnh

Giáo viên

A

A

A

 

18

Ngô Thị Thái

Giáo viên

A

A

A

 

19

Nguyễn Thị Bắc

Giáo viên

A

A

A

 

20

Hoàng Thị Giang

Giáo viên

A

A

A

 

21

Nguyễn Thị Thu Trà

Nhân viên Y tế

A

A

A

 

22

Hứa Thị Thắng

Nhân viên kế toán

A

A

A

 

23

Nguyễn Thị Bích Liên

Giáo viên

A

A

A

 

24

Nguyễn Thị Nội

Giáo viên

A

A

A

 

25

Nguyễn Ngọc Huyền

Giáo viên

A

A

A

 

26

Phạm Thị Quỳnh

Giáo viên

A

A

A

 

27

Nguyễn Thị Khiêm

Giáo viên

A

A

A

 

28

Bùi Bạch Liên

Giáo viên

A

A

A

 

29

Nguyễn Thị Mai

Nhân viên

A

A

A

 

30

Nguyễn Thị Hải Anh

Giáo viên

A

A

A

 

31

Dương Thị Thư

Giáo viên

A

A

A

 

32

Đào Quỳnh Trang

Giáo viên

A

A

A

 

33

Lý Thị Thúy Tâm

Giáo viên

A

A

A

 

Tổng số: 33 Đ/c                                                                                   

Xếp loại A: 33/33 đ/c = 100 %

Xếp loại B: 0       

Trên đây là báo cáo sơ kết thi đua đợt 4, học kỳ 2 và cả năm của trường mầm non Hùng Sơn 2.

 

T.M BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu

 

TRƯỞNG BAN THI ĐUA

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Vũ Thị Thủy

 

 

Lượt xem: 470
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 42
Tháng 11 : 1.289
Năm 2023 : 12.429