Saturday, 10/12/2022 - 17:00|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 - 20/11/2022)

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm học 2020 -2021

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 35/BC-TrMN

            TT Hùng Sơn, ngày 24 tháng 5 năm 2021

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Phần I

 

 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính: TDP Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

- Quyết định tách trường: tháng 10 năm 2001.

- Những đặc điểm chính của đơn vị: Trường nằm ở trung tâm thị trấn, có đường giao thông thuận lợi, dân cư tập trung và có sự quan tâm đến quá trình phát triển của Giáo dục mầm non ở địa phương. Năm học 2020 - 2021, nhà trường có tổng số học sinh là 361 cháu với 12 lớp học được phân chia đúng độ tuổi.

- Cơ cấu tổ chức: Gồm 04 tổ chuyên môn, 01 tổ văn phòng với tổng số 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên.                                                 

- Tổ chức đảng, đoàn thể:

+ Chi bộ thuộc Đảng bộ thị trấn Hùng Sơn gồm 16 đảng viên.

+ Tổ chức công đoàn gồm 33 đoàn viên.

+ Đoàn TNCSHCM gồm 18 đoàn viên.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Huy động trẻ lứa tuổi mầm non đến trường; Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật.

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

        - Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 - Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

- Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thi đua khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017 NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017 NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về  Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng của Tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Chỉ thị số: 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 – 2021 của ngành;

Căn cứ công văn số 288/PGDĐT-TĐKT của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc hướng dẫn tổng kết và bình xét thi đua năm học 2020-2021.

 Trường Mầm non Hùng Sơn 2 báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021 như sau:

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; của các cấp, các ngành về thi đua, yêu nước; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của các cấp, các ngành về thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua các buổi họp Hội đồng, sinh hoạt tập thể. Giới thiệu để cán bộ, giáo viên, nhân viên tự tìm hiểu thông tin trên Internet, trên trang Web của trường và các trang báo khác.

- Nhà trường triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua được tiến hành nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thành lập hội đồng thi đua. Phân công thành viên chịu trách nhiệm từng nội dung.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua theo định hướng của ngành và phù hợp với thực tế của nhà trường.

- Tổ chức phát động thi đua theo 4 đợt/năm. Qua các đợt thi đua đều có sơ kết, động viên kịp thời. Căn cứ thành tích cá nhân đạt được để làm căn cứ giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng và làm căn cứ để đăng ký danh hiệu thi đua  trong năm học kế tiếp.

2. Nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức và kết quả thực hiện các phong trào thi đua do Phòng GDĐT, UBND huyện chỉ đạo và các phong trào thi đua tại nhà trường:

a. Kết quả các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao:

 - Nhà trường thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

- Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tiếp tục được thực hiện sâu rộng, sáng tạo trong các hoạt động, cảnh quan nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp, CSVC được cải thiện, trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển thể chất, rèn luyện sức khỏe.

- Đối với chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể hàng tháng, phát động 100% CBGV đăng ký hưởng ứng chuyên đề, nội dung chuyên đề được gắn liền với những tiêu chí thi đua từng đợt. Kết quả là:100% CBGV tham gia hưởng ứng chuyên đề, 100% CBGV có ý thức phấn đấu trong mọi lĩnh vực công tác,  có ý thức cầu thị sự tiến bộ, cố gắng thể hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và vận dụng vào công tác CSGD trẻ trong từng lời nói, trong từng việc làm, từng hành động.

- Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được nhà trường triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của nhà trường như: Thi đua chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Thi đua thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ. Thi đua xây dựng tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm. Thi đua thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử. Thi đua tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

Kết quả:

+ 100% giáo viên có ý thức tự học, tự rèn, sáng tạo trong công tác CSGD trẻ.

+ 100% giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính.

b. Kết quả tham gia thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề, các cuộc vận động do Sở GDĐT, UBND huyện Phòng GD phát động:

- Thực hiện có hiệu quả Phòng trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành. Tổ chức dự giờ, thao giảng theo 4 đợt thi đua/năm.      

- Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua mũi nhọn, tạo không khí thi đua sôi nổi được đông đảo giáo viên tham gia.

- Tổ chức thi “Đồ dùng đồ chơi tự tạo” theo 04 đợt thi đua, 27 đồng chí giáo viên tham gia làm 108 bộ đồ dùng đồ chơi. Kết quả: Xếp loại xuất sắc: 08 bộ, xếp loại A: 52 bộ, xếp loại B: 48 bộ.

- Tổ chức các hội thi như: “Bé vui hội xuân”, “Hội khỏe măng non” “Bé khéo tay” cấp trường.

- Phát động 04 đợt thi đua gắn với các hoạt động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn như: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Hội Quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5. Kết quả xếp loại 04 đợt thi đua như sau:

* Kết quả đợt 1: Tổng số: 33 đ/c, trong đó:

+ Xếp loại A: 33 đ/c

* Kết quả đợt 2: Tổng số: 33 đ/c, trong đó:

+ Xếp loại A: 32 đ/c

+ Không xếp loại: 01 đ/c (Nghỉ thai sản)

* Kết quả đợt 3: Tổng số: 33 đ/c, trong đó:

+ Xếp loại A: 32 đ/c

+ Không xếp loại: 01 đ/c (Nghỉ thai sản)

* Kết quả đợt 4: Tổng số: 33 đ/c, trong đó:

+ Xếp loại A: 33 đ/c

3. Kết quả công tác xây dựng, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến:

Các cá nhân điển hình tiên tiến tuyên dương tại trường:

* Đ/c Nguyễn Thị Thu - Giáo viên, tích cực trong hoạt động chăn sóc giáo dục trẻ, 01 năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, nhiều năm liền đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

* Đ/c Vũ Thị Hoài Thương – Phó bí thư đoàn thanh niên : Năng động, tích cực trong mọi hoạt động chuyên môn của nhà trường, nhiều năm liền đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

4. Kết quả công tác khen thưởng.

Kết thúc năm học 2020 - 2021, căn cứ kết quả đạt được, hội đồng thi đua - khen thưởng nhà trường đã đề nghị HĐTĐKT cấp trên khen thưởng các danh hiệu thi đua cho tập thể, các cá nhân:

* Về tập thể:

- Danh hiệu thi đua; Tập thể hoàn thành nhiệm vụ.

* Về cá nhân:

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: Đề nghị 04 đồng chí.

- Lao động tiên tiến: 27 đồng chí.

5. Kết quả hoạt động của Hội đồng TĐKT, kết quả của việc theo dõi hoạt động sáng kiến tại đơn vị.

- Hội đồng thi đua, Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm được kiện toàn và hoạt động theo sự chỉ đạo của Chủ tịch hội đồng.

- Đầu năm học chủ tịch hội đồng phổ biến các văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng tới cán bộ, giáo viên, nhân viên; Các cá nhân tự đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học.

- Hội đồng thi đua khen thưởng tổng hợp số liệu cá nhân đã đăng ký để đăng ký thi đua với Hội đồng thi đua khen thưởng của ngành và làm căn cứ xét thi đua của từng cá nhân.

- Đầu năm học Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm họp, có kế hoạch triển khai tới tập thể CBGVNV đăng ký tên sáng kiến và tiến hành viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Trong quá trình thực hiện, Hội đồng sáng kiến kiểm tra tiến độ thực hiện sáng kiến kinh nghiệm của các cá nhân.

- Cuối năm học, căn cứ vào hướng dẫn của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn chấm và xếp loại sáng kiến, Hội đồng sáng kiến của trường tiến hành chấm điểm và công nhận sáng kiến cho các cá nhân, xếp loại sáng kiến theo trình tự điểm từ cao xuống thấp. Hội đồng sáng kiến đã chọn được 04 sáng kiến làm hồ sơ đề nghị cấp trên thẩm định.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm, tồn tại hạn chế

* Ưu điểm:

- Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021 được nhà trường, công đoàn quan tâm coi trọng, xem thi đua là một trong những biện pháp quản lý có hiệu quả. Phong trào thi đua đã được tổ chức chặt chẽ, nề nếp, đảm bảo nguyên tắc “Dân chủ, khách quan, công bằng”, đã kết hợp động viên tinh thần và khuyến khích lợi ích vật chất trong khen thưởng, tinh thần xã hội hoá.

- Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng nắm chắc các văn bản hướng dẫn thi đua khen thưởng các cấp để làm căn cứ xét thi đua các đợt.

- Động viên, khuyến khích được cá nhân có tinh thần cố gắng trong mọi hoạt động phong trào như: Giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng và làm căn cứ cho đăng ký thi đua của năm học kế tiếp.

- Các phong trào thi đua đã có tác động toàn diện đến các mặt hoạt động trong dạy và học, là động lực góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học.    

* Tồn tại hạn chế:

- Công tác chỉ đạo, phổ biến các văn bản về thi đua khen thưởng đôi khi chưa kịp thời.

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, giáo viên trẻ mới vào nghề chưa thật đầy đủ và chưa thật quyết tâm, còn ngại phấn đấu. Chưa đầu tư tìm tòi, tự học và ứng dụng vào đổi mới phương pháp giảng dạy.

2. Nguyên nhân

- Một số giáo viên chưa đầu tư tìm tòi, tự học và ứng dụng vào đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ.

3. Hướng khắc phục tồn tại, hạn chế

- Tích cực hơn nữa trong công tác nghiên cứu các văn bản chỉ đạo để nắm bắt kịp thời các nội dung, tích cực học tập để nâng cao sự hiểu biết về công tác thi đua khen thưởng nhằm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

- Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ hàng năm, tình hình thực tế của đơn vị, động viên CBGVNV tích cực thi đua hơn nữa để đạt những thành tích cao hơn trong những năm học tiếp theo.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Căn cứ kết quả đạt được, Hội đồng thi đua - khen thưởng nhà trường đề nghị HĐTĐ - KT của ngành, UBND huyện Đại Từ khen thưởng các danh hiệu thi đua cho tập thể, các cá nhân:

* Danh hiệu cá nhân:

- Danh hiệu LĐTT: 31/33 đ/c = 93,9%

- Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 04/31 đ/c = 12,9%

* Danh hiệu tập thể:

- Danh hiệu thi đua: Tập thể Lao động tiên tiến.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021 - 2022

 

1. Về công tác tham mưu, triển khai, tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp lãnh đạo và của đơn vị:

a. Công tác tham mưu:

- Chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền, huy động các nguồn lực cho quỹ thi đua, khen thưởng.Thực hiện đúng quy định về việc thu hội phí Khuyến học để trích một phần sử dụng vào hoạt động thi đua, khen thưởng hằng năm.

b. Công tác triển khai, tổ chức:

- Triển khai thực hiện các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng của các cấp, ngành, và nhà trường đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

- Tích cực thực hiện quy chế, quy định về công tác thi đua, khen thưởng của ngành và nhà trường đã đề ra. Đưa hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng của nhà trường đi vào nề nếp.

- Nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời. Tăng cường đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, bình xét dân chủ, công bằng, tạo động lực thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, bồi dưỡng cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong công tác khen thưởng, quản lý hồ sơ khen thưởng.

2. Về công tác tuyên truyền:

Quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường;

3. Công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến:

- Thực hiện tốt công tác nhân rộng điển hình tiên tiến. Chú trọng việc phát hiện và bồi dưỡng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc để làm nòng cốt cho phong trào thi đua. Không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, để mỗi cá nhân là một tấm gương tiêu biểu, hết lòng vì học sinh thân yêu.

- Định kỳ hàng quý, kết thúc học kỳ, kết thúc năm học, lựa chọn cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; tổ chức thẩm định minh chứng, sản phẩm; biểu dương, khen thưởng kịp thời; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến trong nhà trường và trên website của đơn vị.

- Chủ động phát hiện gương người tốt, việc tốt có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong việc thực hiện nhiệm vụ; những hành động dũng cảm để trình Giám đốc Sở GDĐT, Bộ trưởng Bộ GDĐT khen thưởng kịp thời, tạo hiệu ứng tốt, tạo sự lan tỏa trong phạm vi toàn ngành.

- Tổ chức biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong phong trào thi đua. Định kỳ hằng năm, tổ chức Hội nghị sơ kết, lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tôn vinh, khen thưởng. Thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết, tôn vinh, khen thưởng vào dịp tổng kết năm học hoặc 20/11.

4. Công tác khen thưởng:

- Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng với phương châm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng; thực hiện quy trình khen thưởng theo quy định, nhất là hình thức khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;“Lao động tiên tiến”;“Giáo viên dạy giỏi các cấp.

- Xây dựng các tiêu chí, hình thức khen thưởng trước khi phát động thi đua. Trên cơ sở đó tổng kết công tác xét khen thưởng và đề xuất khen thưởng theo các tiêu chí đã được xây dựng.

- Tập trung xét khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong nhà trường và đề xuất với Phòng GDĐT khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Huyện, Ngành và nhà trường phát động.

* Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên có tư tưởng chính trị vững vàng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước;

- 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện đầy đủ các cuộc vận động và phong trào thi đua do các cấp phát động. Có xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các hoạt động thi đua.

- 100% các thành viên tham gia ký kết thi đua đầu năm và ký cam kết thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

* Danh hiệu thi đua:

- Tập thể:

+ Chi bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021;

+ Trường: Tập thể Lao động xuất sắc;

+ Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc;

+ Đoàn thanh niên: Chi đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

- Cá nhân:

+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 15%.

+ Lao động tiên tiến: 95%.

5. Hoạt động của Hội đồng TĐKT:

Tổ chức phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em trong nhà trường. Họp vào cuối học kỳ và cuối năm học.

6. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động sáng kiến:

- Triển khai hướng dẫn số 02/HD-HĐSK ngày 06/4/2018 của Hội đồng sáng kiến huyện Đại Từ về việc Hướng dẫn hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện Đại Từ.

- Đầu năm học, hướng dẫn cá nhân đăng ký tên đề tài phù hợp, đặc biệt lưu ý các cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sỹ thi đua. Thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động của sáng kiến. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Căn cứ kế hoạch và nội dung phát động phong trào thi đua của ngành, nhà trường xây dựng, triển khai kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022 gắn với tình hình thực tế của nhà trường, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch, phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong năm học theo đợt, có sơ kết đánh giá để làm căn cứ, đánh giá các danh hiệu thi đua, bình xét khen thưởng kịp thời, chính xác, góp phần hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm của năm học đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022 của trường Mầm non Hùng Sơn 2./.

 

Nơi nhận:

- HĐTĐKT Huyện (B/c);

- Phòng GDĐT (B/c);

- Lưu: VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Thị Thủy

 

 

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 189
Hôm qua : 292
Tháng 12 : 3.109
Năm 2022 : 39.063