Friday, 24/09/2021 - 13:17|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng năm học mới 2021 -2022

Quy chế dân chủ 2020 -2021

          PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2

                SỐ: 97/QCDC -MN    

       

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               TT Hùng Sơn, ngày  30  tháng 9  năm 2020

                    QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường.

1. Thực hiện dân chủ trong nhà trường là thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều luật giáo dục quy định theo phương châm “ Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”. Trong các hoạt động của nhà trường thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp , dân chủ đại diện, đảm bảo cho công dân, cơ quan, tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra ,đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, làm cho giáo dục thực sự là của dân, do dân và vì dân.

2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng, trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, người học, đội ngũ cán bộ công chức trong nhà trường theo luật góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội , thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và Pháp luật của nhà nước .

Điều 2: Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.

1. Mở rộng dân chủ phải đảm bảo có sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam theo nguyên tắc tập chung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của hiệu trưởng, phát huy vai trò của các tổ chức, các đoàn thể trong nhà trường

2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với hiến pháp và pháp luật. Quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường .

3. Xử lý nghiêm minh những hành vi lạm dụng dân chủ xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng tới uy tín và hoạt động của nhà trường .

Điều 3: Phạm vi điều chỉnh của quy chế.

Quy chế này quy định những nội dung liên quan đến thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường mầm non Hùng Sơn 2. Nếu cùng giai đoạn không phù hợp sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung .

Chương II:

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG

Mục 1: Trách nhiệm của Hiệu trưởng.

Điều 4: Hiệu trưởng là người do cơ quan nhà nước bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường. Hiệu trưởng có trách nhiệm.

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường,chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường .

2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ công chức của người học trong quy chế này .

3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và có biện pháp giải quyết theo đúng chế độ chính sách của nhà nước  theo nội quy, quy chế của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền được giao của hiệu trưởng . Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của hiệu trưởng thì phải thông báo cho cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường biết và báo cáo lên cấp trên. Xin ý kiến giải quyết .

4. Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ như họp giao ban, họp hội đồng tư vấn, hội nghị cán bộ, công chức hàng năm .

5. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước, công khai các chế độ quyền lợi ,chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với các giáo viên, cán bộ, công chức, học sinh theo quy định.

6. Gương mẫu đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường như :

Cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập, dấu diếm, bưng bít, làm sai sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác .

7. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập chung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể,các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong các tổ chức hoạt động của nhà trường .

8. Bảo vệ uy tín của nhà trường .

9. Hướng dẫn , đôn đốc kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những  kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao

10 . Phối hợp với tổ chức công đoàn, tổ chức hội nghị cán bộ công chức mỗi năm một lần theo quy định của nhà nước .

Điều 5: Những việc hiệu trưởng phải lấy ý kiến đóng góp xây dựng của các cá nhân hoặc các tổ chức, đoàn thể trong nhà ttrường trước khi quyết định.

1. Kế hoạch phát triển, tuyển sinh, dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt và các hoạt động khác nhau của nhà trường trong năm học .

2. Quy trình quản lý, những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường .

3. Kế hoạch tuyển dụng , đào tạo  bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo, cán bộ, công chức.

4. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của các trường, các họat động dịch vụ sản xuất của nhà trường .

5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề lối làm việc ,xây dựng nội quy, quy chế trong nhà trường .

6. Các báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ trong năm học .

Mục 2: Trách nhiệm của nhà giáo cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 6: Nhà giáo cán bộ công chức trong nhà trường có trách nhiệm

1.Thực hiện các nhiệm vụ và quyền của nhà giáo theo quy định của luật giáo dục.

2. Tham gia đóng góp những ý kiến về những nội dung quy định tại điều 5 của quy chế này ( 6 vấn đề )

3. Kiên quyết đấu tranh chống các hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền , quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương nề nếp trong nhà ttrường.

4. Thực hiện đúng những quy định trong pháp lệnh cán bộ, công chức, pháp lệnh chống tham nhũng, pháp lệnh thực hành tiết kiệm .

5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ,công chức, tôn trọng đồng nghiệp và học sinh. Bảo vệ uy tín nhà ttrường, gia đình và chính quyền đại phương.

Điều 7: Những việc nhà giáo, cán bộ, công chức được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra  thông qua hình thức dân chủ trực tiếp, hoặc thông qua tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

1.Những chủ trương và chính sách, chế độ của Đảng, nhà nước đối với  nhà giáo, cán bộ, công chức .

2. Những quy định về sử dụng tài sản xây dung cơ sở vật chất trong nhà trường

3. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của luật khiếu nại. Mọi kiến nghị, đề nghị phải thông qua hiệu trưởng, tập thể sư phạm, nếu cơ sở không giải quyết được thì mới đề nghị cơ quan cấp trên. Nếu khiếu tố, khiếu nại viết đơn thư tố cáo vượt cấp, thiếu tôn trọng cơ sở hoặc phản ánh sai sự thật, cá nhân đó đã vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường. Tuỳ mức độ độ do tập thể sư phạm quyết định.

4. Công khai các khoản đóng góp của người học. Việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu chi quyết toán theo quy định hiện hành .

5. Giáo viên không được tự ý thoả thuận với cha mẹ học sinh và học sinh các khoản đóng góp khác ngoài quy định của nhà trường. Không được tự ý tổ chức dạy thêm ở trong và ngoài trường .

6. Việc thực hiện thi tuyển dụng, thi nâng ghạch công chức, nâng lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.

7. Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học theo quy định.

8. Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá công chức hàng năm.

Mục 3. Trách nhiệm của nhà trường.

Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục

Điều 8: Trách nhiệm của nhà trường.

Hiệu trưởng thực hiện phân công cho cấp dưới thực hiện những việc sau đây.

1. Phổ biến ngay từ đầu năm học kế hoạch năm học và những nội dung liên quan đến trách nhiệm của học sinh, của giáo viên cán bộ công chức trong nhà trường.

2. Thông báo và xây dựng kế hoạch tuyển sinh ngay từ ngày 01tháng 8 hàng năm. Công khai các nội quy, quy chế học tập, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật.

3. Kiểm tra định kỳ cân trẻ 3 lần /1. Giữa kỳ và cuối năm kiểm tra chất lượng và kiểm tra đánh giá trẻ 5 tuổi. Cuối năm làm hồ sơ cho trẻ 5 tuổi lên Tiểu học. Một năm họp phụ huynh 2 lần đầu năm và cuối năm để thông báo kết quả của trẻ với phụ huynh.

4. Giáo viên chủ nhiệm lớp là người đại diện cho nhà trường, tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ ở lớp mình, chủ động, tự giác xây dựng các biện pháp để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch toàn diện đã được duyệt ngay từ đầu năm học. Thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của học sinh và các bậc cha mẹ để phản ánh cho hiệu ttrưởng.

5. Kịp thời thông báo những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với người học và cán bộ giáo viên, công chức trong nhà ttrường.

6. Đặt hòm thư góp ý phê bình hoặc các hình thức góp ý kiến khác để tổ chức, cá nhân, đoàn thể ttrong nhà trường thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến .

7. Giải đáp các ý kiến và giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo theo luật định .

Mục 4: Trách nhiệm của đơn vị, tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Điều 9: Tổ trưởng công đoàn, các tổ trưởng chi đoàn thanh niên là người đại diện cho tổ chức của mình có trách nhiệm.

1. Tham mưu đề xuất những biện pháp giúp hiệu trưởng thực hiện tốt những quy định của quy chế này .

2. Chấp hành, thực hiện tốt các quy chế dân chủ trong tổ chức và tổ chuyên môn của mình .

3. Thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc trong nhà trường giữa các nhà trường với nhau, Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của từng trường, từng tổ chức của mình và những quy định của luật giáo dục + Điều lệ của nhà trường

Điều 10: Trách nhiệm của các đoàn thể,các tổ chức trong nhà trường.

1.Phối hợp với nhà ttrường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt các đoàn thể, sinh hoạt tổ dân chủ, bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện bằng các nhiệm vụ của nhà ttrường.

3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dan chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng. Phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường, đề nghị hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp là Phòng Giáo dục & Đào tạo Đại Từ để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết .

Điều 11: Trách nhiệm của cha mẹ học sinh và ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường:

1. Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập các ý kiến đóng góp của các cha mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:

+ Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh.

+ Vận động các cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương chính sách chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.

+ Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hoá giáo dục ở địa phương.

2. Cha mẹ học sinh có thể trao đổi, phản ánh, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên chủ nhiệm hoặc thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh về các vấn đề có liên quan  đến công tác giáo dục trong nhà trường.

Chương III :

QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC CƠ  QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Điều 12: Nhà trường với cơ quan cấp trên

1. Phục tùng sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định, kịp thời, chính xác, nghiêm túc.

2. Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn của nhà trường và kiến nghị những biện pháp khắc phục để cấp trên xem xét giải quyết.

 3. Phản ánh những vấn đề chưa rõ trong việc quản lý chỉ đạo của cấp trên, góp ý phê bình đối với cơ quan quản lý cấp trên bằng văn bảnhoặc thông qua đại diện. Trong khi ý kiến phản ánh chưa được giải quyết, nhà trường vẫn phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên.

 Điều 13. Quan hệ giữa nhà trường với địa phương.

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chính quyền sở tại để phối hợp giải quyết những công việc có liên quan đến công tác giáo dục ttrong nhà trườngvà chăm lo đến quyền lợi học tập của học sinh, quyền lợi của giáo viên. Tham mưu với Đảng, chính quyền bảo đảm về cơ sở vật chất và tiêu chuẩn chế độ cho giáo viên dân lập.

Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn II.     

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   Điều 14: Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện cụ thể hoá quy chế này.

Điều 15:  Các cá nhân, tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng, Vi phạm quy chế này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                      

Chương V

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2

Điều 1: Nguyên tắc chế độ làm việc của Trường mầm non Hùng Sơn 2.

Trường mầm non Hùng Sơn 2 làm việc tuân thủ theo nguyên tắc tập chung dân chủ, phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng tập thể, cá nhân trong nhà trường.

Hội đồng sư phạm thảo luận và quyết định chung những vấn đề cần thiết.

Mỗi tháng Hội đồng sư phạm họp 1 lần để đánh giá kết quả thực hiện công tác trong tháng và triển khai kế hoạch tháng tới . Sinh hoạt chuyên môn và tổ 3 lần.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Trường mầm non.

- Tiếp nhận và quản lý trẻ trong độ tuổi.

- Tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Quản lý giáo viên, nhân viên và trẻ em.

- Quản lý, sử dụng đất đai trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của Pháp luật.

- Chủ động kết hợp với các bậc cha mẹ trong việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ, kết hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội nhằm tuyên truyền, phổ biến những kiến thức về khoa học  nuôi dạy trẻ em cho gia đình và cộng đồng.

- Giúp đỡ các cơ sở mầm non khác trong địa bàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Chế độ làm việc của Hiệu trưởng và Hiệu phó.

Hiệu trưởng và Hiệu phó thực hiện giao ban mỗi tuần vào sáng thứ sáu hàng tuần.

- Trao đổi thảo thuận ý kiến giúp Hiệu trưởng giải quyết kịp thời các công việc.

- Nắm tình hình về chuyên môn kịp thời, có biện pháp chỉ đạo giải quyết các vướng mắc.

- Xử lý các công việc theo đề nghị của Hiệu phó.

Điều 4: Nhiệm vụ của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng là người lãnh đạo điều hành công việc của nhà trường, chịu trách nhiệm trước Phòng Giáo dục & Đạo tạo Đại Từ -  Đảng uỷ- UBND Thị Trấn Hùng Sơn về lãnh đạo, quản lý chung và điều hành mọi hoạt động của nhà trường.

Hiệu trưởng có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Lãnh đạo chung với các tổ, các thành viên trong nhà trường, đôn đốc kiểm tra các tổ, các cá nhân thực hiện tốt các quy chế.

- Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của người quản lý.

- Áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc, ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh chống biểu hiện quan liêu, vô trách nhiệm, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và biểu hiện tiêu cực trong nhà trường .

- Tổ chức tiếp phụ huynh,xét và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của phụ huynh đối với những hành vi sai trái của các cá nhân trong nhà trường.

2. Triệu tập và chủ toạ các phiên họp, các ngày lễ hoặc các hội thi theo quyết định.

3. Tổ chức chỉ đạo các hoạt động của nhà trường, tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể . Phối hợp với các lực lượng chính trị xã hội trên địa bàn nhằm huy động mọi nguồn lực phục vụ cho hoạt động của nhà trường.

Điều 5: Nhiệm vụ của Hiệu phó.

Hiệu phó là người giúp việc cho Hiệu trưởng, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Chịu trách nhiệm ttrước ngành và Hiệu trưởng về lĩnh vực mình phụ trách. Trong phạm vi công việc Hiệu phó có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Giải quyết các công việc được Hiệu trưởng phân công.

2. Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn trong nhà trường, xây dựng kế hoạch chuyên môn, chương trình công tác theo yêu cầu của ngành.

3. Kiểm tra các tổ, cá nhân hoàn thành tốt công việc của mình.Phát hiện và đề xuất những vấn đề cần bổ xung trong công tác chỉ đạo của Hiệu trưởng. Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên quan của nhà trường

4. Thực hiện trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác chuyên môn theo định kỳ với ngành. Thông qua Hiệu trưởng trước khi gửi báo cáo chính thức.

5. Chuyên môn có quyền đình chỉ buổi dạy nếu giáo viên không soạn bài, dạy bù vào các buổi khác ( Ngày nghỉ trong tuần) và hạ bậc thi đua.

6. Tổng hợp công việc mình phụ trách báo cáo Hiệu trưởng vào ngày 18 hàng tháng.( Tổng số trẻ, số giờ thao giảng)

Điều 6: Nhiệm vụ của tổ trưởng.

- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch của tổ theo năm, kỳ,tháng, tuần. Tổ chức hoạt động thao giảng,dự giờ theo kế hoạch.

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho tổ viên.

- Có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.

Điều 7: Nhiệm vụ của tổ trưởng tổ Công đoàn.

- Cùng hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và công tác thi đua cho cá nhân và tập thể rõ ràng. Kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn các biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ.

 - Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho tổ viên và bản thân.

- Thành lập quỹ công đoàn, thăm hỏi, động viên kịp thời, dự kiến khen thưởng tổ viên thông qua Ban giám hiệu nhà trường .

Điều 8: Nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng.

Thể hiện đầy đủ các nội dung hoạt động của nhà trường trên sổ nghị quyết.

Tham dự đầy đủ các phiên họp ( trường hợp vắng mặt phải gửi sổ nghị quyết hoặc ghi bổ sung nội dung họp vào nghị quyết).

Điều 9: Nhiệm vụ của tổ tài vụ(Kế toán).

Quản lý tài sản, tài chính của nhà trường, tuân thủ theo quy định của Luật ngân sách. Thu chi rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo nguyên tắc tài chính kế toán.

Điều 10:  Nhiệm vụ của giáo viên.

- Thực hiện đúng quy định về chuyên môn, đầy đủ hồ sơ sổ sách theo yêu cầu về nội dung và chất lượng.

- Thực hiện đầy đủ, đúng chương trình chăm sóc giáo dục trẻ.

- Phối hợp tay ba trong việc nuôi dưỡng chăm sóc và tuyên truyền kiến thức theo khoa học.

- Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao nghiệp vụ và hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ.

- Thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng, Hiệu phó và các cấp quản lý khác.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và phụ huynh về công tác an toàn cho trẻ khi các cháu đến lớp.

- Được trực tiếp hoặc thông qua tổ chức của mình về tham gia quản lý nhà trường.

- Ngôn ngữ phải mẫu mực, trang phục chỉnh tề, phù hợp.

- Có trách nhiệm bảo quản cơ sở vật chất của lớp và nhà trường.

Điều 11: Những điều cấm.

- Cấm xâm phạm thân thể trẻ, xúc phạm danh dự nhân phẩm trẻ, đối xử không công bằng với trẻ.

- Cấm phát ngôn bừa bãi, không đúng lúc, đúng chỗ gây mất đoàn kết nội bộ.

Điều 12: Khen thưởng, kỷ luật.

- Khen thưởng những cá nhân có thành tích.

- Kỷ luật : Tuỳ theo mức độ, tính chất vi phạm đối với tập thể, cá nhân có hình thức kỷ luật theo mức độ vi phạm.

 

LỀ LỐI LÀM VIỆC

Điều 13: Đôí với Hiệu phó sau khi lĩnh hội nội dung các cuộc họp về phải báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng những vấn đề cần thiết.

- Hiệu trưởng lĩnh hội các vấn đề về thông báo lại để chuyên môn được biết.

- Mỗi tháng sinh hoạt chuyên môn 2-3 lần vào 3 buổi trong tuần, chuyên môn lên kế hoạch duyệt qua Hiệu trưởng.

Điều 14: Với giáo viên có những vấn đề cần giải quyết phải báo cáo ngay với Hiệu trưởng, Hiệu phó.

- Các cuộc họp và ngày làm việc của nhà trường phải dự họp và làm việc đúng, đủ thời gian, trường hợp vắng mặt phải báo cáo lý do và có trách nhiệm tiếp nhận công việc của người đi họp.

- Có trách nhiệm đôn đốc thu nộp đúng, đủ các khoản tiền theo quy định, kiểm tra báo cáo thu chi theo kỳ.

- Cá nhân mượn trang thiết bị của nhà trường phải được sự nhất trí của Hiệu trưởng.

 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁC MẶT CÔNG TÁC CỤ THỂ

Điều 15: Lập chương trình công tác của nhà trường.

Trường có chương trình công tác năm, tháng, tuần do Hiệu trưởng dự thảo Hội đồng nhà trường quyết định nội dung, đối với công tác chuyên môn do chuyên môn dự thảo kế hoạch duyệt Hiệu trưởng sau đó quyết định nội dung.

Điều 16: Trình tự, lịch trình công tác của trường mầm non Hùng Sơn 2.

- Đầu tháng 5 hàng  năm Hiệu phó tổng hợp những vấn đề trọng yếu cần tập trung giải quyết để đưa vào chương trình công tác của trường năm sau.

- Tháng 6 hàng năm căn cứ vào đề nghị của Hiêụ phó. Hiệu trưởng dự thảo công tác năm sau thông qua phiên họp Hội đồng vào cuối tháng 7 .

- Đầu tháng 8 hàng năm Hiệu trưởng báo cáo kế hoạch dự thảo của trường với Đảng uỷ, chính quyền địa phương xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 17:  Phiên họp của trường.

- Phiên họp bất thường do Hiệu trưởng ấn định.

- Phiên họp định kỳ 1 tháng 4 lần.

- Tuần 1 họp hội đồng.

- Tuần 2,3 sinh hoạt chuyên môn.

- Tuần 4 sinh hoạt tổ Công đoàn.

Phiên họp Hiệu trưởng đi vắng uỷ quyền cho Hiệu phó chủ trì.

Điều 18:  Về hội họp đi công tác.

- Với chuyên môn được Phòng tuyển dụng đi công tác phải báo cáo xin ý kiến của Hiệu trưởng

- Hiệu trưởng 1 tháng họp giao ban 1 lần.

- Giáo viên nếu được mời các Hội nghị thuộc phạm vi xã phải báo cáo và được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

- Cán bộ hoặc giáo viên nghỉ ( không đột xuất) phải báo cáo Hiệu trưởng trước 1 ngày.

- Cán bộ giáo viên nghỉ vì lý do cần thiết không báo cáo Hiệu trưởng được phải nhờ người khác báo cáo ngay( nếu lý do không chính đáng thì phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm quy chế làm việc của nhà trường )

Điều 19: Chế độ thông tin báo cáo.

1. Báo cáo của trường gửi Phòng : Báo cáo tháng, học kỳ, năm do Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo Hiệu phó tổng hợp số liệu báo cáo hiệu trưởng vào ngày 18 hàng tháng.

2. Các báo cáo về chuyên môn do chuyên môn tổng hợp số liệu viết báo cáo duyệt qua Hiệu trưởng .

3. Các báo cáo gửi chính quyền địa phương do Hiệu trưởng trực tiếp làm việc với chính quyền địa phương. Nếu Hiệu trưởng đi vắng uỷ quyền cho Hiệu phó.

4. Các báo cáo của giáo viên gửi nhà trường phải đúng thời gian quy định nếu cá nhân nào không nộp đúng phải chịu trách nhiệm trước nhà trường .

Điều 20:  Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hiệu phó chiụ trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện quy chế, theo dõi báo cáo Hiệu trưởng về việc thực hiện quy chế này ./.

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vũ Thị Thủy

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 89
Hôm qua : 123
Tháng 09 : 3.104
Năm 2021 : 15.984