Saturday, 10/12/2022 - 15:19|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 - 20/11/2022)

Công thức tính và chỉ số BMI của người Việt Nam theo WHO

Chỉ số BMI được tính bằng trọng lượng cơ thể nhân với bình phương chiều cao, BMI lý tưởng của người Việt là 18,5 đến 21,5 cho cả nam lẫn nữ, cụ thể công thức tính BMI như bên dưới.

BMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg(Body/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgMass/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgIndex)/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchính/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchỉ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsố/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcơ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđược/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcác/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbác/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsĩ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcác/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchuyên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggia/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsức/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhỏe/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsử/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdụng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgxác/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđịnh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtình/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrạng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcơ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcủa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmột/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngười/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnào/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđó/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcó/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbị/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbéo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphì,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthừa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcân/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghay/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgquá/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggầy/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghay/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhông./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgThông/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthường,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngười/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgta/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdùng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtính/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtoán/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmức/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđộ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbéo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphì/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg.

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Nhược/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđiểm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgduy/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhất/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcủa chỉ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsố/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI là/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnó/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhông/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtính/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđược/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglượng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchất/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbéo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrong/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcơ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg–/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgyếu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtố/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtiềm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgẩn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcác/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnguy/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcơ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgliên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgquan/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđến/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsức/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhỏe/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtương/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglai.

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Công/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthức/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtính/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchỉ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsố/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhư/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsau

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

BMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg=/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg(trọng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglượng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcơ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthể)//upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg(chiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcao/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgx/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcao)

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

–/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrọng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglượng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcơ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthể:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtính/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbằng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkg;
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg–/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcao/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgx/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcao:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtính/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbằng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgm;

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Chú/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgý:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcông/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthức/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnày/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchỉ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgáp/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdụng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngười/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrưởng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthành/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg(trên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg18/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtuổi),/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhông/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgáp/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdụng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphụ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnữ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmang/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthai,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvận/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđộng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgviên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg(/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvì/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvđv/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcơ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbắp,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgít/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmỡ),/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngười/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggià.

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Đánh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggiá/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchỉ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsố/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnói/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchung/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhư/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsau/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg(theo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgWHO)

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

BMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg=/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg18,5/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg–/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg24,9:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbình/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthường
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg=/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg25:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthừa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcân
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg=/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg25/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg–/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg29.9:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtiền/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbéo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphì
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg=/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg30/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg–/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg34,9:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngười/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbéo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphì/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđộ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgI
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg=/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg35/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg–/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg39.9:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngười/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbéo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphì/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđộ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgII
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg=/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg40:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngười/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbéo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphì/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđộ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgIII

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Chỉ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsố/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnam/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggiới/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg&/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnữ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggiới/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtheo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđộ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtuổi,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggiới/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtính/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggợi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgý/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhư/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsau

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Đánh/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggiá/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchỉ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsố/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcủa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngười/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgViệt/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgNam/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtheo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgWHO

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

BMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg=/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg18,5/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg–/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg22,9:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbình/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthường
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg=/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg23:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthừa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcân
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg=/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg23/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg–/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg24.9:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtiền/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbéo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphì
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg=/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg25/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg–/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg29,9:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngười/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbéo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphì/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđộ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgI
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg=/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg30:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngười/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbéo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphì/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđộ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgII
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg=/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg40:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngười/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbéo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphì/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđộ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgIII

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Chỉ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsố/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglý/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtưởng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtừ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg18,5/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđến/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg21,5

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Nếu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmuốn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbiết cân/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnặng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbao/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhiêu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphù/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghợp thì/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgta/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtính/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngược/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglại/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcông/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthức/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrên:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglấy/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchỉ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsố/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmình/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmuốn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhân/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvới/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcao/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg(m)/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđã/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbình/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphương.

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Ví/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdụ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnếu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbạn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcao/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg1m6/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmuốn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghơi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggầy/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggầy/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthì/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchọn chỉ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsố/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBMI là/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg19./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgCân/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnặng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphù/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghợp/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsẽ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg19×1,6×1,6=48,64/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkg

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgTác/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggiả:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgadmin/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 180
Hôm qua : 292
Tháng 12 : 3.100
Năm 2022 : 39.054