Monday, 15/08/2022 - 04:14|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng đợt thi đua 4 - tổng kết năm học 2021-2022

Bài tập nói câu nhiều từ cho trẻ

Mục tiêu: – Diễn tả hơn là đặt câu đúng ngữ pháp – Kết ráp 2 mẫu I với II; I với III

Nói/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcâu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnhiều/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtừ

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Mục/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtiêu:
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg–/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgDiễn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtả/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghơn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđặt/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcâu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđúng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngữ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgpháp
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg–/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgKết/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgráp/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg2/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmẫu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvới/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgII;/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgI/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvới/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgIII

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Mẫu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgI:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbé/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgăn,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbé/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngồi,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbé/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđi,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbé/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgngủ

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Mẫu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgII:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgăn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcơm,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgăn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkẹo,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgăn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcam,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgăn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgxoài

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Mẫu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgII:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbàn,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgghế,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggiường

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Ví/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdụ:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgBé/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgăn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcơm/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbàn
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg1./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgTrò/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchơi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkết/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgráp:
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgTrao/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgem/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg3/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghình,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbảo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgem/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbảng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgxếp/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtheo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthứ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtự/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgphát/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgâm

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Ví/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdụ:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgHình/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcon/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmèo,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghình/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghành/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđộng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrèo,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghình/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcái/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcây,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsau/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđó/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgráp/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthành/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcâu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg“con/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmèo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrèo/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcây”./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgCuối/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcùng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcho/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđọc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgthành/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcâu

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg
    /upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg
  • Bò/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgăn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcỏ
  • /upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg
  • Rùa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbơi/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdưới/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnước
    /upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg3./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgKể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchuyện
    /upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgTrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgem/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvẽ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgba/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghình/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchúng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgta/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggiúp/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgem/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkể/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgmột/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcâu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchuyện/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcó/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg3/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghình/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgấy./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgVì/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđây/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpglà/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghình/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvẽ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgcúa/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtrẻ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgem,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnên/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchúng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnó/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdễ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghiểu./upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgLúc/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđầu/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgchúng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgta/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpghướng/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdẫn/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgnội/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdung,/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgsau/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgđó/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhuyến/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhích/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgvẽ/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtự/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgdo.
  • /upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg

Các/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgbài/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgviết/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgtham/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgkhảo:

/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg
/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgTác/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpggiả:/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpgadmin/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg/upload/s/20171201/c2e1ac7aed2d0a6c583728406b16bd48_.jpg
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 46
Tháng 08 : 1.114
Năm 2022 : 17.306