Đố vui trẻ

Một mẹ mà có sáu con Mỗi khi khách đến , dắt con ra chào.

Một mẹ mà có sáu con

Mỗi khi khách đến , dắt con ra chào.

- Là con gì?

 

Miệng tròn lòng trắng phau phau

Đựng cơm, đựng thịt, đựng rau hằng ngày.

- Là những cái gì?

 

Thân tròn vành vạnh

Bát đĩa ngồi trên

- Là cái gì?

 

Cái gì mắt mũi biến đâu

Có mũ đội đầu  lại có hai tai

Mình tôi chịu lửa rất tài

Đến khi nấu nướng ai ai cũng dùng?

- Là cái gì?