Saturday, 27/11/2021 - 07:35|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng 91 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) năm 2021 -2022

Kế hoạch công đoàn năm 2020 -2021

 

 

 

 

LĐLĐ HUYỆN ĐẠI TỪ

CĐCS TRƯỜNG MN HÙNG SƠN 2

 

Số:     /KHCĐMN                                         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TT Hùng Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động Công đoàn cơ sở trường MN Hùng Sơn 2

Năm học 2020 - 2021

Căn cứ vào hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công đoàn của liên đoàn lao đông  huyện Đại Từ năm học 2020 – 2021.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của trường MN Hùng Sơn 2 và kết quả đạt được của CĐCS trường MN Hùng Sơn 2 năm học 2019 – 2020 sau đây công đoàn cơ sở trường MN Hùng Sơn 2 xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn  năm học 2020 - 2021 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2020 - 2021

1. Giáo viên

 - Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 34 đồng chí

Nữ: 33 đ/c, Nam: 1 đ/c

- Tổng số đoàn viên công đoàn: 34 đ/c

Trong đó:

- Ban giám hiệu: 03 đ/c

- Kế toán: 01 đ/c

- Y tế học đường: 01 đ/c

           - Giáo viên đứng lớp: 23 đ/c

 - Cô nuôi: 6 đ/c

2. Trình độ

Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Trình độ: Đại học: 23 Đ/c

                Cao đẳng: 5 Đ/c

                Trung cấp: 6 Đ/c

 3. Công tác phát triển Đảng.

Tổng số đảng viên: 15 đ/c

Trong đó: 15 đ/c là đảng viên chính thức.

Có 04 đ/c đã hoàn thành lớp Trung cấp lý luận chính trị.

Có 1 đồng chí đang theo học lớp trung cấp lý luận chính trị

B. THUẬN LỢI KHÓ KHĂN :

1 . Thuận lợi

- Có chi bộ Đảng lãnh đạo và sự chỉ đạo trực tiếp của công đoàn các cấp.

- 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực nhiệt tình trong mọi hoạt động và công tác của trường, của ngành và của địa phương, yêu nghề, yêu trẻ.

- Công đoàn nhiều năm liên tục đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

2 . Khó khăn :

- Số giáo viên đồng lương còn thấp chưa đáp ứng được cuộc sống nên hoạt động công đoàn còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian các cuộc họp còn hạn chế

C. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020- 2021

1.  Công tác tư tưởng chính trị .

- Động viên cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thấm nhuần  tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Hai không” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục phát động, phong trào thi đua “Hai tốt”, “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
        - Tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; 20/10, 20/11; 22/12; 3/2; 8/3, 26/3; 30/4 và 1/5; 19/5,

2. Nhiệm vụ chủ yếu .

        - Tiếp tục tuyên truyền giáo dục vận động đoàn viên và lao động thực hiện tốt các chỉ thị. Nghị quyết của Đảng các chủ trương chính sách pháp luật của nhà

 nước và nhiệm vụ của ngành đề ra. Để mỗi đoàn viên lao động thực sự là nòng cốt trong đổi mới giáo dục và đào tạo, khắc phục những yếu kém tiêu cực.

- Công đoàn tiếp tục tham gia chỉ đạo các phong trào thi đua làm tốt các cuộc vận động lớn của ngành với hiệu quả không thiết thực không hình thức. Khắc phục bệnh thành tích cùng với toàn ngành, thực hiện tốt cuộc vận động ‘‘Hai không với 4 nội dung’’  và chương trình chuẩn hoá của ngành: chuẩn về người học, chuẩn về người dạy, chuẩn về người quản lý, chuẩn về cơ sở vật chất, về quan hệ gia đình , nhà trường, xã hội.

         - Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, luật lao động, chế độ chính sách để kịp thời giải quyết tại chỗ những vướng mắc, tồn tại để hạn chế mức thấp nhất đơn thư khiếu nại của đoàn viên và lao động.

- Chăm lo đời sống  bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo và lao động. Không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ đủ phẩm chất đạo đức năng lực trình độ nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu mới giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục triển khai quán triệt Nghi quyết đại hội công đoàn các cấp và xây dựng chương trình hành động nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2020- 2021.

3. Các chương trình công tác công đoàn năm học 2020 - 2021

Chương trình 1. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Kế hoạch thực hiện đổi mới giáo dục của mỗi ngành học, bậc học để nhà giáo, người lao động nắm vững, đồng thuận, thống nhất thực hiện.

- Phối hợp cùng ban giám hiệu tổ chức cho 100% người công đoàn viên tham gia học tập, nghiên cứu Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29 và nhiệm vụ năm học của Ngành, nắm vững các nhiệm vụ (nhất là các nội dung mới). Nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, có kế hoạch hoạt động của công đoàn cơ sở và cá nhân đoàn viên tham gia thực hiện đổi mới hoạt động giáo dục ở đơn vị.

 - Tham mưu với ban giam hiệu xây dựng được kế hoạch và giải pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm và nghiệp vụ công tác cho cán bộ, nhà giáo, người lao động, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, ra quyết định thành lập ban chỉ đạo, đăng ký phấn đấu của cá nhân và tập thể, thời gian tiến hành các bước đánh giá, tổng kết (Yêu cầu đánh giá đúng thực chất của từng công đoàn viên)

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lịch sử qua pa no, áp phích, băng zon…báo Lao động.

Chương trình 2. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động; Tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định.

 - Nắm được tình hình đội ngũ, về tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên để tham mưu với ban giám hiệu việc bố trí phân công lao động, xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, hợp lý.

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với công đoàn viên và cán bộ công đoàn. Tham mưu đề xuất giải pháp thực hiện việc khám sức khỏe cho công đoàn viên; việc thực hiện an toàn, vệ sinh và điều kiện làm việc của người lao động.

- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

- Đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên.

+ Phối hợp thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng của đơn vị.

+ Tiếp tục vận động xã hội hóa với nhiêu hình thức động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhiều thành tích, chăm lo học sinh và giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

+ Chủ động tham mưu, vận động xây dựng và quản lý quỹ thăm quan, quỹ trợ giúp. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm tham gia các cuộc vận động từ thiện xã hội theo quy định; tiếp tục vận động người lao động tham gia quỹ “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục theo Nghị quyết của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

- Chủ động tham mưu, phối hợp cùng chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan học tập, nghỉ mát cho CNVC, LĐ, mở rộng giao lưu theo cum, khu vực.

Chương trình 3. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động đảm bảo thiết thực, gắn với nhiệm vụ của đơn vị.

 - Đối với cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”:

+ Phối hợp tổ chức có chất lượng hội nghị viên chức.

+ Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện kế hoạch.

 + Gương mẫu phát huy dân chủ và thực hành kỷ cương trong các hoạt động. Nêu cao trách nhiệm trong góp ý, đánh giá đội ngũ phải trung thực, công bằng, khách quan và khuyến khcichs người lao động.

+ Làm tốt chức năng giám sát, phản biện để tham gia quản lý có hiệu quả.

- Đối với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” cần bám sát yêu cầu rèn luyện tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo thể hiện trong các hoạt động của mỗi nhà giáo và người lao động để tổ chức đánh giá sát với thực tế.

- Với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động đổi mới giáo dục, tư vấn và giúp đỡ học sinh nhằm đạt hiệu quả cao trong các hoạt động và tích cực quan tâm, chăm lo học sinh nhất là học sinh nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn.

         -  Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong cán bộ, đoàn viên và người lao động. Lồng ghép việc đưa hàng Việt đến với đoàn viên, CNVCLĐ với các hoạt động của công đoàn; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để sản xuất ra các sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao, giá thành hạ; phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp tổ chức các “Phiên chợ công nhân”, “gian hàng giảm giá”, “Chợ lưu động”, mô hình “Siêu thị công đoàn”... với hàng hóa sản xuất trong nước ở các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân để phục vụ nhu cầu và chăm lo đời sống của đoàn viên và CNVCLĐ.

 4. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

4.1. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt công đoàn.

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học và nghị quyết của cđại hội công đoàn cơ sở công đoàn trường MN Hùng Sơn 2 xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể từng tháng, quý, năm, lựa chọn nội dung hoạt động làm rõ vai trò công đoàn và được sự đồng thuận của thủ trưởng đơn vị, tăng cường đổi mới hình thức sinh hoạt.

4.2. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Căn cứ vào yêu cầu xây dựng công đoàn cơ sở thực sự là chỗ dựa tin cậy cho người lao động.

 - Có  kế hoạch hoạt động công đoàn, kế hoạch hoạt động của UBKT và hoạt động của TTND.

- Xây dựng quy chế hoạt động bổ sung của BCH, UBKT, quy chế phối kết hợp giữa ban giám hiệu và ban chấp hành công đoàn năm 2020 - 2021

- Có tủ sách công đoàn để cán bộ và đoàn viên công đoàn được tiếp cận, nghiên cứu các tài liệu, văn bản có liên quan đến chế độ, chính sách người lao động.

 - Tổ chức sinh hoạt công đoàn theo đúng Điều lệ CĐVN, ghi chép đầy đủ nội dung các hội nghị Ban chấp hành, hội nghị toàn thể.

- Tổ chức bình xét đánh giá hoạt động công đoàn, phối hợp đánh giá thi đua năm học theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan phát hiện bồi dưỡng, giới thiệu công đoàn viên ưu tú đề nghị tổ chức Đảng kết nạp, phấn đấu nâng cao tỷ lệ đảng viên trong đơn vị.

4.5. Đẩy mạnh công tác nữ công và phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.

- Tổ chức thực hiện tốt hoạt động nữ công, phối hợp lồng ghép các hoạt động chung và thực hiện đánh giá công tác nữ công cuối năm học cần chú trọng các gương tiêu biểu về giỏi việc trường, về giỏi việc nhà.

- Tiếp tục triển khai phong trào “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, tăng cường tuyên truyền vận động thực hiên nghiêm pháp lệnh dân số và chủ động đề xuất các giải pháp với các trường hợp vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Không có đoàn viên sinh con thứ 3.

4. 6. Công tác tài chính; công tác kiểm tra.

- Công tác tài chính:

+ Củng cố hồ sơ tài chính công đoàn, mở đủ sổ sách, cập nhật thường xuyên, lập chứng từ thu, chi và thực hiện ghi sổ theo quy định.

+ Quản lý tốt các nguồn thu (quỹ tự có, khuyến học, trợ giúp…) thực hiện trích nộp đoàn phí kịp thời, đầy đủ.

+ Các khoản chi bám sát theo hướng dẫn, đảm bảo tỷ lệ chi, đúng mục đích và hiệu quả.

- Công tác kiểm tra:

+ Ban chấp hành công đoàn cơ sở chỉ đạo UBKT lập kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch đã xây dựng, có báo cáo công tác kiểm tra kịp thời với công đoàn Ngành.

+ Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng đoàn viên công đoàn giúp ban chấp hành giải quyết những vướng mắc nẩy sinh trong quá trình công tác của đoàn viên và kịp thời báo cáo chuyên môn và công đoàn cấp trên khi cần thiết.

D. CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA TRONG NĂM HỌC

1) Chỉ tiêu chung:

- Danh hiệu tập thể: Công Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Có 9/12 lớp đạt lớp xuất sắc

2) Chỉ tiêu cụ thể:

* Chỉ tiêu huy động trẻ ra lớp: Phấn đấu đạt chỉ tiêu phòng giao.

* Chỉ tiêu chất lượng trẻ:

- Tỷ lệ trẻ ăn bán trú 100%

Huy động trẻ ra lớp: 350 trẻ

Trẻ đến lớp hàng ngày:

Mẫu giáo lớn: 95%

Mẫu giaó bé, nhỡ: dưới 95%

Nhà trẻ : 85 %

- 100% thực hiện tốt chương trình giáo dục MN

- 100% trẻ được đánh giá cuối độ tuổi

* Chỉ tiêu đối với giáo viên

- Về đạo đức: 100% đoàn viên có phẩm chất đạo đức tốt

- Về năng lực: 70% Giỏi, 30 % khá

- Phấn đấu có từ 2 đoàn viên được nâng lương trước thời hạn/năm.

- 100% đoàn viên giáo viên còn lại được nâng lương đúng kỳ hạn.

- Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, đầy đủ.

- Đoàn viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 4 đ/c

- Đoàn viên đạt GV dạy gỏi cấp trường: 27 đ/c

- Đoàn viên đạt GV dạy giỏi từ cấp huyện: 3 đ/c

- 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ trong đó 79,4% Lao động tiên tiến

- Có  40% số đoàn viên giáo viên đạt hai giỏi và hai giỏi xuất sắc/năm

- Có 30% số gia đình đoàn viên đạt gia đình nhà giáo văn hoá tiêu biểu/năm

- Kết nạp 100% GV mới về vào công đoàn

- Có 1 - 2 đoàn viên được chi bộ xét  kết nạp Đảng/ năm.

* Đơn vị nhà trường: Cơ quan văn hóa 2020

* Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trên cơ sở nhiệm vụ chung và nội dung trọng tâm thực hiện 4 chương trình hành động của công đoàn, cố gắng đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Tháng năm

Nội dung hoạt động

Kế hoạch bổ

sungg thay đổi

Tháng 8/ 2020

- Họp BCH Công đoàn đầu năm.

- Phân công nhiệm vụ từng thành viên BCH, chịu trách nhiệm các mảng được phân công, tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của các tổ Công đoàn.

- Phối kết hợp với chính quyền, đoàn thanh niên chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021

- Cùng với chuyên môn tổ chức học tập chính trị đầu năm.

- Động viên đoàn viên phấn khởi bước vào năm học mới, thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn do Bộ giáo dục qui định, các văn bản hướng dẫn của Sở GD & ĐT và phòng GD&ĐT ban hành. Thực hiện tốt các cuộc vận động.

- Toàn thể đoàn viên CĐ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 

Tháng 9/ 2020

- Họp BCH tháng 9 theo định kỳ. Kiện toàn lại BCH công đoàn.

- Chỉ đạo các tổ công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức “Ngày hội đến trường cho trẻ” và “ Vui tết trung thu” cho trẻ.

- Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9. Đợi thi đua I lấy thành tích chào mừng ngày 20/11

- Vận động đoàn viên tham gia xây dựng vườn hoa Công .

- Tổ chức cho đoàn viên tập luyện văn nghệ, thể thao

 

Tháng 10/2020

- Họp BCH công đoàn theo định kỳ

- Cùng với đoàn thanh niên tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Các tổ công đoàn tổ chức dự giờ các đồng chí giáo viên

- Tổ chức tập luyện Văn nghệ -  thể thao

- Tiếp tục phát động đoàn viên gây quỹ giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ngành và Công đoàn các cấp.

- Tổ chức đêm vui tết Trung thu cho toàn thể học sinh và con CBGV- CNVC,

- Tổ chức hội viên chức, ký giao ước thi đua, hướng dẫn đoàn viên đăng ký các danh hiệu thi đua, đăng ký đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 1

 

 

Tháng 11/2020

- Họp BCH tháng 11 theo định kỳ thống nhất kế hoạch hoạt động tháng 11.

- Triển khai các văn bản chỉ đạo và các phong trào thi đua do các cấp phát động.

- Các đoàn viên công đoàn tiếp tục tham gia thao giảng và trang trí lớp tạo môi trường hoạt động tích cực cho trẻ.

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức thi GV giỏi cấp trường.

- Phối hợp với BGH tổ chức Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 gặp mặt, trao quà cho các đồng chí giáo viên, cán bộ công nhân viên trong trường và các đồng chí nguyên là GV-  CBNV công tác tại nhà trường qua các thời kỳ

- Tham gia tốt các hoạt động khác do Công đoàn cấp trên chỉ đạo. Phối kết hợp với Đoàn TN phát động đợt thi đua chào mừng ngày quốc phòng toàn dân, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và học tập làm theo tấm gương anh bộ đội cụ Hồ.

- Tổng kết đợt thi đua 20/11

 

 

Tháng 12/2020

- Họp BCH tháng 12 theo định kỳ, thống nhất nội dung hoạt động tháng 12.

- Động viên đoàn viên tổ chức ôn tập cho học sinh chuẩn bị dánh giá theo bộ chuẩn trẻ em 5 tuổi theo kế hoạch chung của Phòng của trường.

- Sơ kết đợt thi đua II lấy kết quả chào mừng ngày 22/12.

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của Ngành và các cuộc vận động do Công đoàn cấp trên phát động.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 1/2021.

 

Tháng 1/2021

- Họp BCH tháng 1 theo định kỳ, thống nhất kế hoạch hoạt động Công đoàn Học kỳ II, kế hoạch hoạt động tháng 1/2021.

-  Hoàn thành chương  trình học  kỳ I

- Sơ kết học kỳ I.

- Động viên cán bộ giáo viên, công nhân viên bước sang học kỳ II

- Phát động thi đua III lập thành tích xuất sắc mừng Đảng, mừng xuân 2021 và chào mừng ngày 26/3.

- Cùng chuyên môn dự giờ thao giảng đợt III

- Chấm trang trí lớp và đồ dùng đồ chơi tự tạo

- Ban thanh tra kiểm tra một số loại quỹ.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 2/2021 và chuẩn bị tổ chức đón tết cho đoàn viên.

 

Tháng 2/2021

- Họp BCH tháng 2 theo định kỳ thống nhất kế hoạch hoạt động tháng 2/2021.

- Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng  CSVN.

- Động viên cán bộ, giáo viên tổ chức ăn tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, tặng quà nhân dịp năm mới 2021 cho CB-GV.

- Phối kết hợp cùng Chuyên môn tổ chức Bé vui hội xuân

- Tặng quà cho học sinh tại trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán

- Tham gia đầy đủ các hoạt động do công đoà

 Ngành và địa phương phát động.

 

Tháng 3/2021

-  Họp BCH tháng 3 theo định kỳ, thống nhất  kế hoạch, nội dung hoạt động tháng 3/2021

- Hưởng ứng đợt thi đua do Đoàn thanh niên phát động chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3/ 2021 Tổ chức hội khoẻ măng non cho trẻ

- Kết hợp với BGH - Đoàn thanh niên tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Công đoàn Ngành phát động 

-Tổng kết đợt thi đua III.

- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5 và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn tháng 4/ 2021

 

Tháng 4/2021

- Họp BCH định kỳ, thống nhất kế hoạch hoạt động tháng 4/ 2021

- Cùng chuyên môn dự giờ thao giảng đợt IV

- Chấm đồ dùng đồ chơi và trang trí lớp

- Tổ chức kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/ 5.

-  Hoàn thành hồ sơ cá nhân và tập thể.

- Cùng Chuyên môn tổ chức hội khoẻ măng non cho trẻ

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn tháng 5/ 2021

 

 

 

 

 

Tháng 5/2021

- Họp BCH định kỳ thống nhất kế hoạch hoạt động tháng 5.

- Tham gia tốt các phong trào thi đua khác do công đoàn ngành tổ chức và phát động.

- Hoàn thiện mọi hồ sơ của các nhân và tập thể chuẩn bị đón đoàn kiểm tra thi đua cuối năm

- Bình xét các danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể.

- Tổng kết năm học 2020 - 2021.

- Hoàn thiện các loại hồ sơ thi đua nộp Ngành.

 

Tháng 6/2021

- Họp BCH định kỳ, Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 6/2021

- Phối hợp với đoàn Thanh Niên tổ chức Tết thiếu nhi 1/6 cho con cán bộ, giáo viên công nhân viên chức trong Nhà trường.

- Hướng dẫn CB- GV đăng ký phép hè  theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan.

- Kết hợp với chính quyền và thường trực Hội cha mẹ học sinh chuẩn bị kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất cho năm học mới .

 

Tháng 7/2021

- Họp BCH định kỳ. Thống nhất kế hoạch hoạt động tháng 7/2021.

- Tổ chức thăm hỏi các gia đình gia đình chính sách trong Công đoàn Nhà trường nhân ngày 27/7.

-  Phối hợp với chuyên môn, tổ chức cho đoàn viên đi tham quan học tập kinh nghiệm của một số đơn vị bạn, tạo không khí phấn khởi để nâng

cao hiệu quả công tác

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi bộ ( B/c)

- CBĐV công đoàn ( T/h)

- Lưu HS

 

T/M. BCH công đoàn

Chủ tịch

 

 

Nguyễn Thị Thu

 

  

 

 

 

Xét duyệt của chi bộ

Bí thư chi bộ

 

 

Vũ Thị Thủy

  

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 63
Tháng 11 : 2.152
Năm 2021 : 25.208