Monday, 15/08/2022 - 04:12|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng đợt thi đua 4 - tổng kết năm học 2021-2022

Các biểu công khai theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT- BGDĐT. Năm học 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

Biểu mẫu 01

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2                                                                                Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

95%

98%

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

Chương trình Giáo dục nhà trẻ độ tuổi 25-36 tháng theo Chương trình Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình Giáo dục mẫu giáo độ tuổi 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi theo Chương trình Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

91%

95%

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 Thực hiện tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các bậc cha mẹ trẻ và phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ

Thực hiện tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các bậc cha mẹ trẻ và phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ trẻ và cộng đồngtrong công tác chăm sóc giáo dục trẻ

                                                                                                                           Thị trấn Hùng Sơn, ngày 03 tháng 5 năm 2019

                                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                    Vũ Thị Thìn

                                                                                                                                                                                            Biểu mẫu 02

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2                                                                                Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục  mầm non thực tế, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

I

Tổng số trẻ em

361

0

0

74

1

Số trẻ em nhóm ghép

0

0

0

0

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

0

0

0

0

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

74

0

0

74

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

0

0

0

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

361

 

 

74

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

361

 

 

74

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

361

 

 

74

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

1

Số trẻ cân nặng bình thường

356

0

0

74

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

2

0

0

0

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

351

0

0

71

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

10

0

0

3

5

Số trẻ thừa cân béo phì

7

0

0

0

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

74

0

0

74

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

287

0

0

0

 

 Thị trấn Hùng Sơn, ngày 03 tháng 5 năm 2019

                                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                      Vũ Thị Thìn

Biểu mẫu 03

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2                                                                                Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

 

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

12

1.8 m2/trẻ em

1

Phòng học kiên cố

12

1.8 m2/trẻ em

2

Phòng học bán kiên cố

0

0

3

Phòng học tạm

0

0

4

Phòng học nhờ

0

0

III

Số điểm trường

01

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

3486 m2

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

1445 m2

 

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

12

54 m2

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

10

17 m2

4

Diện tích hiên chơi (m2)

36 m2

 

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

0

 

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

75 m2

 

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

95 m2

 

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

12

Số bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

11

 

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

1

 

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

7

Số bộ/sân chơi (trường)

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

12

 

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

0

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

 

 

 

 

 

Số lượng(m2)

XI

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

01

09

 

6 m2

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

0

0

0

0

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XIII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIV

Kết nối internet

x

 

XV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XVI

Tường rào xây

x

 

..

....

 

 

 Thị trấn Hùng Sơn, ngày 03 tháng 5 năm 2019

                                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                      Vũ Thị Thìn

Biểu mẫu 04

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2                                                                                Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

40

0

0

25

5

8

02

3

13

5

14

4

0

0

I

Giáo viên

27

0

0

21

3

3

0

3

13

2

14

4

0

0

1

Nhà trẻ

7

0

0

4

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Mẫu giáo

20

0

0

17

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

II

Cán bộ quản lý

3

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

Hiệu trưởng

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

Phó hiệu trưởng

2

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

III

Nhân viên

10

0

0

1

0

1

8

0

0

0

0

0

0

0

1

Nhân viên văn thư

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Nhân viên kế toán

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Thủ quỹ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Nhân viên y tế

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Nhân viên khác

8

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thị trấn Hùng Sơn, ngày 03 tháng 5 năm 2019

                                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                      Vũ Thị Thìn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2                                                                                Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN

NĂM 2018

STT

Mục, tiểu mục

Nội dung

Số liệu báo cáo

Số liệu quyết toán duyệt

 
 

A

D

E

1

2

 

I

 

I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ

2.547.127.000

2.547.127.000

 

 

6000

Tiền lương

1.181.485.817

1.181.485.817

 

 

6001

Lương theo ngạch, bậc

1.181.485.817

1.181.485.817

 

 

6100

Phụ cấp lương

818.490.452

818.490.452

 

 

6101

Phụ cấp chức vụ

41.964.000

41.964.000

 

 

6102

Phụ cấp khu vực

40.592.000

40.592.000

 

 

6112

Phụ cấp ưu đãi nghề

569.317.698

569.317.698

 

 

6113

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc

2.264.000

2.264.000

 

 

6115

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề

164.352.754

164.352.754

 

 

6200

Tiền thưởng

10.200.000

10.200.000

 

 

6249

Thưởng khác

10.200.000

10.200.000

 

 

6250

Phúc lợi tập thể

7.500.000

7.500.000

 

 

6299

Chi khác

7.500.000

7.500.000

 

 

6300

Các khoản đóng góp

324.634.065

324.634.065

 

 

6301

Bảo hiểm xã hội

242.835.027

242.835.027

 

 

6302

Bảo hiểm y tế

41.628.884

41.628.884

 

 

6303

Kinh phí công đoàn

27.524.954

27.524.954

 

 

6304

Bảo hiểm thất nghiệp

12.645.200

12.645.200

 

 

6500

Thanh toán dịch vụ công cộng

11.667.305

11.667.305

 

 

6501

Tiền điện

3.909.905

3.909.905

 

 

6502

Tiền nước

2.507.400

2.507.400

 

 

6504

Tiền vệ sinh, môi trường

5.250.000

5.250.000

 

 

6550

Vật tư văn phòng

24.155.377

24.155.377

 

 

6551

Văn phòng phẩm

6.290.377

6.290.377

 

 

6552

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng

7.800.000

7.800.000

 

 

6553

Khoán văn phòng phẩm

6.750.000

6.750.000

 

 

6599

Vật tư văn phòng khác

3.315.000

3.315.000

 

 

6600

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

4.705.984

4.705.984

 

 

6601

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao đường điện thoại, fax

1.098.917

1.098.917

 

 

6605

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng

3.607.067

3.607.067

 

 

6700

Công tác phí

14.550.000

14.550.000

 

 

6701

Tiền vé máy bay, tàu, xe

1.560.000

1.560.000

 

 

6702

Phụ cấp công tác phí

2.790.000

2.790.000

 

 

6703

Tiền thuê phòng ngủ

2.400.000

2.400.000

 

 

6704

Khoán công tác phí

7.800.000

7.800.000

 

 

6750

Chi phí thuê mướn

57.100.000

57.100.000

 

 

6757

Thuê lao động trong nước

42.000.000

42.000.000

 

 

6799

Chi phí thuê mướn khác

15.100.000

15.100.000

 

 

6900

Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng

19.792.000

19.792.000

 

 

6912

Các thiết bị công nghệ thông tin

3.460.000

3.460.000

 

 

6921

Đường điện, cấp thoát nước

6.430.000

6.430.000

 

 

6949

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác

9.902.000

9.902.000

 

 

6950

Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn

41.790.000

41.790.000

 

 

6955

Tài sản và thiết bị văn phòng

41.790.000

41.790.000

 

 

7000

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

18.346.000

18.346.000

 

 

7001

Chi mua hàng hóa, vật tư

9.846.000

9.846.000

 

 

7049

Chi khác

8.500.000

8.500.000

 

 

7750

Chi khác

12.710.000

12.710.000

 

 

7757

Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện

2.750.000

2.750.000

 

 

7766

Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ

9.960.000

9.960.000

 

 

 

II. Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

492.160.000

492.160.000

 

 

6050

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng

256.660.000

256.660.000

 

 

6099

Tiền công khác

256.660.000

256.660.000

 

 

6150

Học bổng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học

17.800.000

17.800.000

 

 

6157

Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập

17.800.000

17.800.000

 

 

6400

Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

29.860.000

29.860.000

 

 

6401

Tiền ăn

29.860.000

29.860.000

 

 

6550

Vật tư văn phòng

31.867.200

31.867.200

 

 

6599

Vật tư văn phòng khác

31.867.200

31.867.200

 

 

6600

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

3.000.000

3.000.000

 

 

6649

Khác

3.000.000

3.000.000

 

 

7000

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

142.972.800

142.972.800

 

 

7049

Chi khác

142.972.800

142.972.800

 

 

7050

Mua sắm tài sản vô hình

10.000.000

10.000.000

 

 

7053

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin

10.000.000

10.000.000

 

 

 

Tổng cộng

3.039.287.000

3.039.287.000

 

Thị trấn Hùng Sơn, ngày  03 tháng 3 năm 2019

                                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                      Vũ Thị Thìn

 

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 46
Tháng 08 : 1.114
Năm 2022 : 17.306