Tổ chức hoạt động PTNT làm quen với toán: Làm quen đếm đến 8. Nhận biết số 8 - Mẫu giáo: 5 - 6 tuổi - Giáo viên thực hiện: Vũ Thị Nhung