Wednesday, 06/07/2022 - 23:25|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng đợt thi đua 4 - tổng kết năm học 2021-2022

Quyết định về việc công khai phê duyệt giao dự toán chi NSNN năm 2020

 

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MN HÙNG SƠN 2

 
  

       Số: 110/QĐ- MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 TT Hùng Sơn, ngày 29  tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai phê duyệt giao dự toán chi NSNN năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào dự toán năm 2020;

Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020;

Hiệu trưởng trường MN Hùng Sơn 2

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bảng công khai nhận giao dự toán chi NSNN năm 2020. (Có thông báo dự toán chi tiết kèm theo)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2020 trước toàn thể cán bộ giáo viên trong toàn trường và được niêm yết công khai trên bảng tin của nhà trường đến hết ngày 31/12/2020.

Điều 3: Bộ phận kế toán trường MN Hùng Sơn 2 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/h);

- Lưu VT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

          

 

Vũ Thị Thủy

 

 

 

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 108
Hôm qua : 88
Tháng 07 : 439
Năm 2022 : 14.629