Monday, 15/08/2022 - 04:30|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng đợt thi đua 4 - tổng kết năm học 2021-2022

Kế hoạch thực hiện Ba công khai năm học 2020-2021

 

            PHÒNG GDĐT ĐAỊ TỪ

             TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2

 

 
  

Số: 99 /KH-MNHS2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

           Thị trấn Hùng Sơn, ngày 29 tháng 09  năm 2020

KẾ HOẠCH
Thực hiện ba công khai trong giáo dục

    Năm học 2020- 2021
 

 Thực hiện thông tư số: 36/TT-BGD ngày 28/12/2017 của Bộ  giáo dục và đào tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào đạo thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của trường mầm non Hùng Sơn 2.

Thực hiện Quyết định số: 98 /QĐ - MNHS2 ngày 29 tháng 9 năm 2020 của trường mầm non Hùng Sơn 2 về việc thanh lập Ban chỉ đạo thực hiện Ba công khai trong giáo dục năm học 2020– 2021.

Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, Ban chỉ đạo trường Mầm non Hùng Sơn 2 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ba công khai trong giáo dục như sau:
       I.MỤCĐÍCHYÊUCẦU:
        - Thông qua các hoạt động thực hiện quy chế công khai trong trường mầm non nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy quyền làm chủ, thực hiện giám sát các hoạt động trong nhà trường  theo quy chế dân chủ cơ sở.
       - Tự điều chỉnh kịp thời các sai phạm, hay thiếu sót trong quản lý điều hành của ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, giáo viên trong nhà trường.

II.NỘI DUNG:

- Thực hiện công khai theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ giáo dục về các nội dung sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
 -  Cam kết chất lượng giáo dục: Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến trẻ đạt được, chương trình giáo dục mầm non đang thực hiện, kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển; các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ (Theo Biểu mẫu 01).

-  Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế: Số trẻ/ nhóm, lớp; số trẻ học 2 buổi trên ngày; trẻ em được tổ chức ăn bán trú; kiểm tra sức khỏe; phân chia nhóm lớp... (Theo Biểu mẫu 02).

-  Đạt chuẩn quốc gia: kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

- Kiểm định cơ sở giáo dục mầm non; kết quả đánh giá ngoài.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:

- Cơ sở vật chất: diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp, đồ chơi ngoài trời (Theo Biểu mẫu 03).

-  Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

- Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04).

- Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính:

- Đối với trường Mầm non Hùng Sơn 2 thực  hiện quy chế công khai tài chính theo quy định hiện hành; quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng.

+  Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học.

+ Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, công tác phí, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

+  Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

+ Kết quả thẩm định quyết toán hằng năm.

III. Nội dung công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân và cá nhân, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân). Thực hiện theo các điều của Quy chế

Người có trách nhiệm quản lý quỹ thực hiện công khai các nội dung sau:

1. Quy chế hoạt động của quỹ, các điều kiện, tiêu chuẩn, quyền lợi và nghĩa vụ của người đóng góp và người được hưởng lợi từ quỹ;

2. Mục đích huy động và sử dụng các nguồn thu của quỹ;

3. Đối tượng và hình thức huy động;

4. Mức huy động;

5. Kết quả huy động;

6. Sử dụng quỹ trong năm cho các mục tiêu;

7. Báo cáo quyết toán năm.

* Nội dung công khai tài chính đối với các quỹ có sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã, thị trấn

*. Hình thức và thời điểm công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1.Hình thức công khai và thời điểm công khai.
- Công khai trước hội đồng nhà trường.

- Niêm yết tại trường đảm bảo cho cha mẹ học sinh dễ theo dõi và giám sát.
        - Công khai vào thời điểm tháng 6 hàng năm về quyết toán thu – chi; các khoản tài trợ. Công khai theo nội dung thực hiện các nhiệm vụ trong năm như: Công khai dự toán ngân sách; công khai xét nâng lương sớm; công khai thực hiện các đợt thi đua…
        2.Thành lập Ban chỉ đạo
        - Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai cấp trường gồm các thành viên

( Kèm theo QĐ số: 98 QĐ – MNHS2  ngày 29 tháng 9 năm 2020 của trường mầm non Hùng Sơn 2)

3. Tổ chức thực hiện.

a. Ban giám hiệu: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai tới 100% CBGV,NV; thực hiện quản lý và công khai đội ngũ, cán bộ quản lý, tài chính, tài sản, thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

- Hiệu phó phụ trách chuyên môn: chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, của đơn vị. Cùng với hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

b, Ban đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn: Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, động viên, giám sát, đôn đốc các hoạt động công khai của đơn vị. Phối hợp cùng với Hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát các hoạt động về nội dung công khai; nhận xét đánh giá theo định kỳ.

c. Giáo viên các lớp: Thực hiện thống kê kết quả giảng dạy và giáo dục của cá nhân, kết quả tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non hàng năm để thực hiện công khai theo quy định.

d, Kế toán: Quyết toán thu - chi theo quy định, lưu giữ chứng từ tài chính khoa học để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi được yêu cầu.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công khai trong giáo dục của trường Mầm non Hùng Sơn 2 năm học 2020 – 2021 đề nghị các thành viên trong BCĐ, Hội đồng sư phạm trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
          - Phòng GDĐT( B/ cáo);
          - TrMN:( T/hiện);

           - BCĐ: ( T/hiện);
           - Lưu: VT.
 

       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                    Vũ Thị Thủy

 

 

 

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 46
Tháng 08 : 1.114
Năm 2022 : 17.306