Thursday, 30/11/2023 - 12:20|
Trường Mầm non Hùng Sơn 2 thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 - 20/11/2022)

kế hoạch ba công khai năm học 2021-2022

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG SƠN 2

 

 

Số: …/KH-MNHS2

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

        TT Hùng Sơn ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện hoạt động công khai theo quy định của pháp luật,

năm học 2021 - 2022

 

 Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Công văn số 588/PGDĐT-KTr ngày 07/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Tư về việc thực hiện hoạt động công khai theo quy định của pháp luật.

Trường Mầm non Hùng Sơn 2 xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động công khai theo quy định của pháp luật năm học 2021-2022 như sau,

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

-  Nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể giáo viên nhà trường ý thức trách nhiệm và  tinh  thần cộng đồng trong công tác.

- Quản lý tốt việc thu, chi cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan chống các biểu  hiện tiêu cực  trong đơn vị, từ  đó xây dựng tập thể có tình đoàn kết nội bộ  tốt.

-Thúc đẩy cán bộ giáo viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học.

- Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành  viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý  nguồn lực và đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục.

II. NỘI DUNG:

Thực hiện 3 công khai theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ giáo dục về các nội dung sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.

Công khai cam kết chất lượng giáo dục: Điều kiện, đối tượng tuyển sinh.Yêu cầu phối hợp giữa gia đình và nhà trường, điều kiện cơ sở vật chất của trường, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, kết quả chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Công khai chất lượng giáo dục thực tế:

Kiểm định cơ sở giáo dục

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:

Cơ sở vật chất: về số lượng và diện tích các phòng học, phòng chức năng, sân chơi bãi tập được tính bình quân trên một học sinh; tổng số thiết bị phục vụ dạy học được tính bình quân trên một lớp; số lượng máy vi tính; khu nhà vệ sinh; nguồn nước sinh hoạt; nguồn điện ánh sáng; kết nối thông tin mạng ADSL, tường rào bảo vệ trường .

- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo, tổng số CB-CC, hình thức tuyển dụng theo NĐ 116 (biên chế, hợp đồng làm việc); các hình thức hợp đồng khác theo NĐ 68; trình độ đào tạo .

- Số lượng giáo viên, CBQL và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính:

            Thực hiện công khai các quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân theo Thông số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ tài chính.

Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Các khoản chi theo từng năm học như: chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, chi tham quan học tập; mức thu nhập của giáo viên, CBQL (mức cao nhất, mức thấp nhất), chi thường xuyên, chi đầu tư sửa chữa, mua sắm.

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI

  1. Hình thức:

- Công khai trên website của nhà trường tại địa chỉ http://mnhungson2.daitu.edu.vn/

Nội dung 1: Công khai thuộc lĩnh vực giáo dục gồm các biểu mẫu quy định  được ban hành kèm theo Thông số 36/2017/TT-BGDĐT.

          Nội dung 2: Công khai dự toán năm 2021, quyết toán năm 2020 theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 Thông số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 công khai nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân theo mẫu biểu quy định tại Thông số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ tài chính.

          Nội dung 3: Công khai các loại Quy chế; các văn bản thuộc quy định của nhà trường.

- Niêm yết công khai tại nhà trường.

- Công khai trong các kỳ họp, Hội nghị Ban Đại diện CMHS.

2. Thời điểm công khai:

Công khai vào tháng 9 hằng năm theo các văn bản hướng dẫn của Phòng GDĐT Đại Từ và khi kết thúc năm học (tháng 6)

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆN VỤ:

1. Hình thức công khai và thời điểm công khai:

Công công khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường, công khai trước toàn thể phụ huynh; các biểu mẫu công khai được niêm yết ở phòng Hội đồng giáo viên, bảng tin và trênWebsite của trường để thuận tiện cho mọi người theo dõi.   

  Niêm yết tại rường đảm bảo cho cha mẹ học sinh dễ theo dõi và giám sát.

* Thời điểm công khai: Tháng 9 (đầu năm học), tháng 5 (cuối năm học), tháng 01(sau sơ kết học kỳ I) và các thời điểm có sự thay đổi về các số liệu trong các biểu mẫu công khai.

2.  Phân công nhiệm vụ:

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai đội ngũ, cán bộ quản lý, tài chính, tài sản, thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

Hiệu phó chuyên môn: Chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, của đơn vị. Cùng với hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

Hiệu phó phụ trách cơ sở vật chất: chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai về cơ sở vật chất  và cùng với Hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị

Chủ tịch công đoàn: Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, động viên, giám sát, đôn đốc  các hoạt động công khai của đơn vị. Phối hợp cùng với hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

Tổ trưởng Chuyên môn: Thực hiện thống kê kết quả giảng dạy và giáo dục của cá nhân, tổ, kết quả tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, tự đánh giá phân loại giáo viên  trong tổ hàng năm để thực hiện công khai theo quy định.

Bộ phận tài vụ kế toán: Quyết toán thu - chi theo quy định, lưu giữ chứng từ tài chính khoa học để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi được yêu cầu.

Các bên Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường của các cấp.

Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:

Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.

Đưa lên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch thực hiện ba công khai của Trường mầm non Hùng Sơn 2 năm học 2021-2022.

Nơi nhận:

- Như trên (T/h);

- LưuVT./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã ký)

 

Vũ Thị Thủy 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 165
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 42
Tháng 11 : 1.289
Năm 2023 : 12.429